Follow us
  >  Milica Midžović LL.M
Milica Midžović

Milica Midžović LL.M

Eksterni savetnik

Oblasti prakse:

Milica Midžović LL.M

Biografija:

Milica Midžović je eksterni savetnik naše kancelarije i deo našeg tima od 2020. godine. Ona je master pravnica, deo je akademske zajednice i angažovana je kao asistentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici na kom od 2019. godine u kontinuitetu realizuje predavanja, vežbe, brojne radionice, nastavne i vannastavne aktivnosti. Na istoimenom fakultetu je sekretar Katedre za javnopravne nauke, sekretar Uredništva svih izdanja i publikacija Fakulteta kao i deo tima za naučne projekte. Takodje, član je Tela za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Prištini.

 

Milica je, takodje, mladi naučni istraživač pri Ministarstvu nauke Republike Srbije i trenutno je na završnoj godini doktorskih akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer radno pravo.

 

Obuku za miritelja i posrednika u rešavanju (radnih) sporova završila je pohadjajući Akademiju za socijalni dijalog i industrijske odnose u Torinu, u Trening centru Medjunarodne organizacije rada. (International Training Center of the International Labour Organization). Na nacionalnom nivou je obuku za miritelja u rešavanju radnih sporova završila učešćem na kursevima i treninzima u organizaciji Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

 

Završila je jednogodišnje Studije budućnosti na Beogradskoj otvorenoj školi. Takodje, završila je prolećnu školu „Law and Gender (Spring School/Pilot Master Law and Gender)“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i letnju školu „EU Policy towards Western Balkans with Emphasis on Regional Cooperation, Based on Reconciliation – Results and Challenges“ u Makedoniji.

 

Osim toga završila je “Akademiju RadnoPravnosti – akademiju za rad, ljudska prava i rodnu ravnopravnost” u organizaciji Kraljevine Norveške Ambasade i Fondacije Ana i Vlade Divac, “Akademiju Dijaloga za mlade žene” u organizaciji OSCE-a kao i “MELE Workshop – Modernising European Legal Education” u organizaciji Europa Instituta održanog u Holandiji. Takodje, završila je specijalistički kurseve: “EU and Dutch Pension Law” u organizaciji Pravnog fakulteta u Beogradu; “International Migration Law” koji je organizovao Međunarodni institut za humanitarno pravo u Sanremu kao i kurs “Imovinska prava I Evropska konvencija o ljudskim pravima” u organizaciji Saveta Evrope.

 

Pre akademske karijere, radila je u OEBS-u (Misija na Kosovu), kao deo tima na projektima.

 

Kao bivši stipendista i deo alumni kluba Fondacije Konrad Adenauer (u Beogradu i Bukureštu) učestvovala je u kreiranju i realizaciji brojnih nacionalnih i medjunarodnih projekata.

Tečno govori engleski jezik, dok je ruski jezik usavršila pohadjajući školu jezika u Rusiji (Moskva).

Autor je brojnih naučnih radova i organizator i učesnik brojnih konferencija u oblasti prava.

Izabrana bibliografija:

  1. MIDŽOVIĆ, Milica, „Court access rights of persons with disabilitiesin the legislation of the Republic of Serbia“, Intersectional Discrimination Of Women And Girls With Disabilities And Means Of Their Empowerment, Belgrade, 2022, pp. 199-227; ISBN 978-86-6132-040-8.
  2. MIDŽOVIĆ, Milica, „Regulisanje uzbunjivanja u domaćem i pojedinim uporednopravnim sistemima“,Uporednopravni izazovi u Savremenom Pravu – In Memoriam Dr Stefan Andonović, Beograd 2023, 339 – 355, ISBN 978-86-80186-99-3.
  3. MIDŽOVIĆ, Milica, ,,Promene zakonodavnih okvira radnopravnih instituta”, Zbornik radova Pravna tradicija i integrativni procesi, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Tom 2, 2020; str. 177-191; ISBN 978-86-6083-065-6; UDK 349.22(497.11); COBISS.SR-ID 24995593.
  4. MIDŽOVIĆ, Milica, ,,Pravo na zapošljavanje i rad osoba obolelih od retkih bolesti“, Radno i socijalno pravo, časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, god. 24, br. 2, Beograd, 2020, str: 241-260; ISSN – 1450-5800; COBISS.SR-ID – 133704455.
  5. MIDŽOVIĆ, Milica, ,,Odgovornost zaposlenog za štetu koju prouzrokuje poslodavcu”, Tematski zbornik radova Pravni sistem u vremenu nove realnosti, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2021; str. 389-409; ISBN 978-86-6083-076-2; UDK 349.2:331.103.2.
  6. MIDŽOVIĆ, Milica, ,,Nezakonit otkaz ugovora o radu – Vraćanje zaposlenog na rad kao vid prinudnog ostvarivanja nenovčanog potraživanja”, Godišnji Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2021; str: 225-241; ISSN 0354-6543; UDK 347.952:331.109.
  7. MIDŽOVIĆ, Milica (with coauthor) (2023). “Racial Discrimination and COVID-19 in the European Union”. In: Gstrein, O.J., Fröhlich, M., van den Berg, C., Giegerich, T. (eds) Modernizing European Legal Education (MELE) . MELE 2023. European Union and its Neighbors in a Globalized World, vol 10. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40801-4_16