Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Izdržavanje deteta (alimentacija)
Alimentacija deteta

Izdržavanje deteta (alimentacija)

Izdržavanje deteta (alimentacija)

U duhu svetskog dana prava deteta započinjemo niz tekstova na temu prava deteta. Kako je jedno od najčešćih pitanja u kancelarijama koje se bave porodičnim pravom upravo pravo na alimentaciju, odabrali smo ovu temu kao prvu. Slede tekstovi koji se donose na pravo deteta na izražavanje svog mišljenja, pravo deteta na rad, nasleđe, versko opredeljenje, stanovanje i druge zanimljive sa pravima deteta povezane teme.

 

Šta je alimentacija?

 

Alimentacija ili izdržavanje predstavlja termin pod kojim se podrazumeva davanje ishrane i ostalih životno neophodnih komponenti nekom licu ili finansijsko staranje o nekom licu. Izdržavanje prema Porodičnom zakonu (dalje: „PZ“) može biti u korist deteta, majke deteta, potom u korist supružnika, roditelja ili srodnika.

 

Bitne karakteristike prava na izdržavanje

 

– Obaveza izdržavanja je kod nas regulisana Porodičnim zakonom (dalje: „PZ“) i Zakonom o obligacionim odnosima. Zakonodavac je predvideo da se izdržavanje daje u novcu osim ako su se poverilac i dužnik sporazumeli drugačije;

– Zakonsko izdržavanje vezano je za činjenicu srodstva, bračne ili vanbračne zajednice. Zakonska alimentacija uređena je imperativnim normama, te se ne može oko postojanja ovog prava pregovarati niti je dopušteno odricanje od prava na izdržavanje;

– Posebno je važno naglasiti da pravo na zakonsku alimentaciju ne zastareva;

– Obaveza davanja izdržavanja postoji i u slučaju lišenja roditeljskog prava;

– Ista pravila primenjuju se i kada je u pitanju adoptivno srodstvo (usvojenje).

 

Do kog uzrasta dete ima pravo na izdržavanje? 18 ili 26?

 

Roditelji su dužni da izdržavaju svoje maloletno dete. Prema domaćim propisima dete je maloletno do navršene 18 godine života, ali se Zakon ne ograničava na ovu starosnu granicu kada je u pitanju pravo na alimentaciju. Roditelji imaju dužnost, srazmerno svojim mogućnostima da izdržavaju svoje dete i nakon sticanja punoletstva, ukoliko je dete je na redovnom školovanju, a najkasnije do 26 godine života deteta. Osim deteta na školovanju, pravo na alimentaciju će imati i ono dete koje je punoletno, ali koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za život.

 

Specifične situacije (roditelji nisu živi ili nemaju sredstava za život)

 

Ukoliko roditelji koji bi bili dužnici izdržavanja nisu živi ili nemaju materijalnih mogućnosti za izdržavanje, onda će maloletno dete ima pravo izdržavanja od krvinih srodnika u pravoj ushodnoj liniji (najčešće babe i dete).

 

Međunarodni element u sporovima u vezi sa alimentacijom

 

Zakon je predvideo da će za odnose između roditelja i dece biti merodavno je pravo države čiji su oni državljani. Ako su roditelji i deca državljani različitih država, merodavno bi bilo pravo države u kojoj svi oni imaju prebivalište. Ako su pak roditelji i deca državljani različitih država, a nemaju prebivalište u istoj državi, merodavno je onda pravo Srbije ako je dete ili koji od roditelja srpski državljanin. U svim ostalim slučajevima merodavno je pravo države čiji je državljanin dete.

 

Kome dete (ili roditelj) treba da se obrati radi ostvarivanja ovog prava?

 

Postupak u sporovima za izdržavanje pokreće se tužbom sudu. Sporove u vezi sa izdržavanjem karakteriše naročita hitnost postupka (što se u praksi na žalost ne primenjuje stalno zbog preopterećenosti sudova), a važi i pravilo da sud nije vezan granicama alimentacionog zahteva. Sud će presudu iz alimentacionog spora dostavi organu starateljstva u mestu prebivališta poverioca izdržavanja, radi evidentiranja predviđene obaveze.

 

Ko može podneti tužbu za izdržavanje deteta?

 

U ime deteta tužbu za izdržavanje može podneti njegov zakonski zastupnik (roditelj), samo dete ili organ starateljstva (Centar za socijalni rad).

 

Modaliteti davanja izdržavanja

 

Pravilo kojim se vode domaći pozitivni propisi jeste da se izdržavanje daje u novcu, međutim dozvoljeno je da se poverilac i dužnik sporazumeju drugačije, a sve u skladu sa najboljim intersom deteta. Visina izdržavanja određuje se prema potrebama deteta i mogućnostima roditelja koji daje izdržavanje.

Porodični Zakon obavezuje sud da vodi računa o minimalnoj sumi alimentacije, a tako da dosuđena visina alimentacije treba da omogući detetu najmanje isti životni standard kakav ima roditelj koji je dužnik alimentacije.

Dalje, visina alimentacije po pravilu ne može biti manja od 15 odsto ni veća od 50 posto ukupnog stalnog mesečnog primanja dužnika izdržavanja.

 

Da li odluka o izdržavanju može da bude izmenjena usled promene životnih okolnosti izdržavanog lica

 

Utvrđena visina obaveze alimentacije može se menjati usled promenjenih okolnosti. Tako i poverilac i dužnik mogu predložiti sudu da visinu alimentacije umanji, odnosno, poveća, kao i da izmeni način isplate ili skroz ukine izdržavanje.

 

Kako i kome se plaća izdržavanje deteta?

 

Mesečni iznos alimentacije plaća se roditelju kojem je dete povereno određenog dana u mesecu, ako je dete maloletno, odnosno direktno punoletnom detetu.

 

Šta u slučaju nedavanja izdržavanja?

 

Mimo prinudnog izvršenja sudske odluke shodno pravilima Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izostanak plaćanja alimentacije je i krivičnopravno sankcionisano pa je neplaćanje alimentacije utvrđene izvršnom sudskom odlukom predviđeno kao krivično delo. Pored toga i Zakon o nasleđivanju propisuje da je lice koje se teže ogrešilo o ostavioca neispunjenjem zakonske obaveze izdržavanja nedostojno da bude naslednik, a može biti i isključen iz prava na nužni deo.

 

Kako ova materija može da bude kompleksna, za odgovore na pitanja u konkretnoj situaciji je najbolje potražiti stručnu pomoć. Advokati iz naše kancelarije će na rado odgovoriti na sva pitanja u vezi sa alimentacijom poslata na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar