Follow us
  >  Vesti   >  Izvršenje e-faktura
Izvršenje e-faktura

Izvršenje e-faktura

Izvršenje e-faktura

Još pre oko godinu dana usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju (dalje: „Zakon“), ali je primena određenih odredaba Zakona počela od 1. januara 2023. godine.

 

Od prvog dana ove godine počela je zakonska obaveza za PDV obveznike koja se odnosi na izdavanje elektronskih faktura u svim međusobnim transakcijama sa drugim PDV obveznicima iz privatnog sektora kao i u transakcijama sa subjektima javnog sektora.

 

U 2023. godini elektronske fakture će se dakle koristiti u transakcijama između:

  • subjekata javnog sektora (uključujući javna preduzeća),
  • PDV obveznika kao subjekata privatnog sektora, i
  • subjekata javnog sektora i PDV obveznika iz privatnog sektora.

 

Podsetimo da za nepoštovanje navedenog (npr. kompanija ne izda elektronsku fakturu, ne evidentira elektronski PDV, odbije da primi elektronsku fakturu i sl.) preti prekršajna kazna u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara.

 

E-fakture

 

Elektronske fakture su digitalne, dematerijalizovane i nepapirne verzije faktura koje se putem softvera prenose od izdavaoca do primaoca elektronske fakture. Kao i do sada u papirnoj formi i elektronska faktura ima jednaku pravnu snagu i značaj.

 

Kako smo o obavezi izdavanja elektronskih faktura pisali u prethodnim objavama, naredne redove posvetićemo novi aktuelnim pitanjima u vezi sa dospelim a neplaćenim elektronskim fakturama, odnosno postupkom prinudne naplate na osnovu elektronske fakture.

 

Izvršenje na osnovu e-faktura

 

Zakonom je regulisano da e-faktura predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje se može tražiti izvršenje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Uslov je da je e-faktura poslata od strane samog izdavaoca e-fakture ili informacionog posrednika ka primaocu preko sistema elektronskih faktura. Na taj način će izvršni poverioci dokazati uredno uručenje fakture.

 

Ostalo je u praksi da vidimo kako će se ispuniti zakonski uslov iz odredbe koja predviđa da je izvršni poverilac dužan da uz predlog priloži verodostojnu ispravu u originalu, overenoj kopiji ili prepisu, imajući u vidu da je reč o elektronskoj fakturi.

 

Uvođenje elektronskih faktura je posledično uticala i na izmene drugih relevantnih propisa. U skladu sa tim je izmenjen i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmenama je konstatovano postojanje elektronskih faktura (pored regularnih faktura ), kao i da su privredni subjekti obavezani ovim zakonom i za postupanje sa e-fakturama, što dalje znači da će u izvršnim postupcima na osnovu e-faktura biti primenjen odredbe ovog Zakona kao i do sada.

 

Sva pitanja u vezi sa elektronskim fakturama moguće je uputiti putem kontakt forme ili na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar