Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Klauzula zabrane konkurencije
zabrana konkurencije

Klauzula zabrane konkurencije

Klauzula zabrane konkurencije

Klauzula zabrane konkurencije kao deo ugovora o radu je često postavljena tema u našoj kancelariji kako od strane kompanija u ulozi poslodavca, ali ništa ređe ni od zaposlenih. Iz tog razloga smo u narednim redovima izdvojili osnovne informacije o ugovaranju zabrane konkurencije od strane poslodavca, ali svakako stojimo na stanovištu da je svaki radni odnos različito uređen i koncipiran, te da je najtačniji odgovor na ovu temu moguće dati nakon analize činjenica svakog konkretnog slučaja.

 

Zašto je ovo veoma važna tema?

 

Značaj ugovaranja efikasne klauzule zabrane konkurencije poslodavca može da dovede do značajnog gubitka klijenata, ali i saradnika.

Zaposleni sa druge strane, mora pažljivo da pristaje i ugovora svoje obaveze u slučaju kršenja ove zabrane zbog svog daljeg profesionalnog puta u budućnosti.

 

Šta znači zabrana konkurencije?

 

U radnim odnosima ovu oblast u osnivu reguliše Zakon o radu.

Ugovaranje klauzule zabrane konkurencije znači utvrđivanje poslova koje zaposleni tokom trajanja ove zabrane ne sme da obavlja bez saglasnosti poslodavca u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun drugog lica, na ugovorenoj teritoriji.

 

Koliko dugo klauzula zabrane konkurencije obavezuje?

 

Klauzula zabrane konkurencije u radnom odnosu se može ugovoriti:

  • za period tokom radnog odnosa;
  • za period nakon prestanka radnog odnosa.

 

Važno je naznačiti da u slučaju da poslodavac želi da produži dejstvo klauzule zabrane konkurencije i na period posle prestanka radnog odnosa, to može da uradi kada ispunjava naredna dva uslova:

 

–da takva zabrana ne traje duže od 2 godine od dana prestanka radnog odnosa;

–da isplati ili isplaćuje posebno ugovorenu naknadu zaposlenom.

 

Visina ove naknade nije određena Zakonom, već je prepuštena uređenju od strane ugovornih strana. Može se ugovoriti isplata u jednokratnom iznosu ili u ratama, na mesečnom nivou.

 

Dve važne napomene:

  • Ako zaposleni prekrši zabranu konkurencije, poslodavac ima pravo da zahteva naknadu štete.
  • U slučaju nezakonitog otkaza, zabrana konkurencije neće postojati, čak iako je ugovorena.

 

Na kojoj teritoriji važi klauzula zabrane konkurencije?

 

Zakon ostavlja slobodu ugovaranja zaposlenog i poslodavca da ugovore na kojoj teritoriji će važiti klauzula zabrane konkurencije. Njeno dejstvo se može ugovoriti i za sve države sveta, ali to nije smisleno, te je preporučljivo da se ugovori dejstvo na teritoriji onih država u kojima poslodavac ima klijente.

 

Na kojim poslovima zaposleni ne može da radi?

 

Poslovi koje zaposleni ne sme da obavlja moraju biti precizirani ugovorom o radu. To su načelno poslovi koje zaposleni obavlja kod trenutnog poslodavca, a koji su povezani sa posebnim znanjima i iskustvom.

 

Sve nedoumice i pitanja u vezi sa klauzulom zabrane konkurencije mogu biti upućeni na e-mail adresu: office@mlaw.rs ili poslati putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar