Follow us
  >  Kompetencije

Kompetencije

Oblasti prava

Osnivanje start up kompanija i korporativna pravna pitanja, sporazum između osnivača, pitanja zaštite intelektualne svojine, komercijalni ugovori, akvizicija kapitala, pitanja izlaska iz kompanije

Osnivanje privrednog društva, izbor pravne forme kompanije, promena vlasničke strukture, prava i obaveze direktora, pitanja prodaje kompanije, likvidacija ili stečaj privrednog društva...

Pitanja zloupotrebe dominantnog položaja, kontrole koncentracije na tržištu, regulisanje javnih nabavki, usaglašavanje sa pozitivnim propisima

Pravni saveti i mišljenja u oblasti radno-pravnih odnosa, izrada ili izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca, zastupanje u svim vrstama radnopravnih sporova ili u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova

Vođenje pregovora, sastavljanje predugovora i ugovora, izmene i raskid ugovora (kupoprodajni ugovor, ugovor o građenju, tehnoološki sporazum, ugovor o zakupu, ugovor o licenci…)

Zastupanje pred domaćim i stranim nadležnim organima, izrada due dilligence analize u vezi sa potencijalnim rizicima po osnovu dodeljene državne pomoći, sprovođenjem detaljne analize radi utvrđivanja usaglašenosti sa propisima o državnoj pomoći

Zaštita potrošača u slučaju nepoštene poslovne prakse, isporuke pogrešnog ili neispravnog proizvod ili usluge, neizdavanja i nepoštovanja uslova garancije i pitanja prekršajne odgovornosti prodavca

Usklađenost prikupljanja i obrade podataka sa Zakonom o zaštiti podataka, GDPR i drugim propisima

Zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete nastale npr. povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju

Zastupanje u svim vrstama parničnih postupaka, na primer u privrednim i trgovinskim sporovima, u sporovima povodom intelektualne svojine ili povodom nelojalne konkurencije, u vezi sa nekretninama, u sporovima iz radnog odnosa, u sporovima iz prava osiguranja…

Zastupanje i savetovanje klijenata u kompleksnim međunarodnim i domaćim trgovinskim arbitražama

Zaštita prava u oblasti oglašavanja i marketinga, filma i televizije, muzike, sporta, tehnologije, telekomunikacija, interneta, društvenih medija, video igara, interaktivnih platformi…

Registracija žiga, patenata, industrijskog dizajna i drugih prava intelektualne svojine, izrada ugovora o licenci, autorskih i drugih ugovora, zaštita autorskih i srodnih prava, davanje pravnih mišljenja o mogućnosti registracije žigova i drugih prava intelektualne svojine

Sastavljanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti, sačinjavanje ugovora o izgradnji nepokretnosti, pribavljanje dokumentacije, građevinskih i upotrebnih dozvola, uknjižavanje izgrađene nepokretnosti, zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti

Konsultacije o nasleđivanju, sastavljanje testamenta, zastupanje u ostavinskom postupku, sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju ili raspodeli imovine za života, zaštita prava na nužni deo

Sastavljanje bračnih ugovora i savetovanje povodom zaštite posebne imovine supružnika, zastupanje u postupcima razvoda braka po tužbi ili sporazumu, pitanja podele imovine stečene u braku, starateljstvo nad decom, međunarodna otmica dece u skladu sa Haškom konvencijom, pitanja izdržavanja, zaštita od nasilja u porodici

Pribavljanje boravišne i radne dozvole za strance u Srbiji, pomoć pri međukompanijskom kretanju i upućivanju zaposlenih na rad u Srbiju, sticanje srpskog državljanstva, otpust iz srpskog državljanstva, otvaranje bankovnog računa nerezidenta, pomoć pri kupovini nekretnina za strance, nasleđivanje nekretnina

Zastupanje pred organima uprave (Agencija za privredne registre, Zavod za intelektualnu svojinu, Uprava carine…), sastavljanje upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima

Industrije

Ugovori, prava i odgovornosti, domaći i evropski pozitivni propisi

Zastupanje pred Agencijom za lekove i medicinska sredstva, pozitivni propisi

Prehrambena industrija

Pravo alkoholnih pića, regulacija organskog uzgoja, registracija poljoprivrednog gazdinstva

IT & Digital Business

Outsourcing, Cloud, Implementacija softvera, Licence za softver, IT pravo i IT bezbednost

Međunarodna saradnja

Advokatska kancelarija Momčilović Stanković je član međunarodnih pravnih asocijacija i svakodnevno sarađuje sa advokatskim kancelarijama van granica naše zemlje zastupajući klijente u sporovima sa međunarodnim elementom i radi ostvarivanja želja i zahteva klijenata na međunarodnom nivou.

Uspostavili smo stalnu advokatska saradnja sa advokatskim kancelarijama iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Hrvatske i iz mnogih drugih zemalja. Na taj način pružamo klijentima sveobuhvatnu pravnu uslugu.

Posebno oformljen tim pravnika za klijente sa nemačkog govornog područja

Međunarodne aktuelnosti

Događaji, učešća, članstva i vesti