Follow us
  >    >  Parnični postupci

Parnični postupci

Pranični postupci

Parnični postupci

Parnični postupak je regulisan Zakonom o parničnom postupku i drugim propisima. Predstavlja sudski postupak za pružanje pravne zaštite u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova radnih, privrednih, porodičnih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa.

Naši advokati pružaju sve pravne usluge iz oblasti parničnog postupka – sastavljanje tužbi i ostalih pravnih akata, kao i zastupanje u opštem parničnom postupku. Osim toga i zastupamo stranke u posebnim parničnim postupcima:

Sporovi iz radnih odnosa:

 • mobing na radnom mestu
 • zakašnjenje sa isplatom plate
 • prekovremeni rad
 • nezakoniti otkaz i dr.

Privredni sporovi

Privredni sporovi mogu nastali iz velikog broja razloga, a većinski njihov osnov leži u propisima Zakona o privrednim društvima i Zakona o obligacionim odnosima.

 

Sporovi u vezi sa smetanjem državine

 

Sporovi male vrednosti

 • sporovi čija dinarska protivvrednost ne izlazi više od 3000 evra
 • sporovi u kojima se tužba nije u vezi sa potraživanjem u novčanoj vrednosti
 • sporovi koji nisu vezani za nekretnine, radne odnose i smetanje državine

 

Potrošački sporovi

Posebni parnični postupci predviđeni Porodičnim zakonom

 • postupci u bračnom sporu
 • utvrđivanje i osporavanja očinstva i materinstva
 • postupak za poništavanje usvajanja
 • zaštita prava deteta i lišavanje roditeljskog prava
 • sporovi radi izdržavanja
 • sporovi vezan za nasilje u porodici i dr.

 

Za pravne savete i advokatske usluge advokati iz advokatske kancelarije Momčilović Stanković Vam stoje na raspolaganju putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs