Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Medijacija – pojam za najbolje rešenje spora
Medijacija

Medijacija – pojam za najbolje rešenje spora

Medijacija – pojam za najbolje rešenje spora

Šta je medijacija?

 

Medijacija je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Medijacija je moguća naročito u imovinskopravnim sporovima čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, drugim imovinskopravnim sporovima, u porodičnim, privrednim sporovima, upravnim stvarima, sporovima iz oblasti zaštite životne sredine, u potrošačkim sporovima, kao i u svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju.

 

Brza i održiva rešenja za strane u sukobu

 

Medijacija se etablirala kao efikasna alternativa sudskom rešavanju sporova i prepoznata je kao popularno rešavanje sukoba između strana. Posrednici (medijatori) brzo dovode sukobljene strane do održivih rešenja u ekonomskim, privatnim i mnogim drugim vrstama sporova sporovima. Advokatska kancelarija Momčilović je posebnu pažnju posvetila medijaciji, te svoje klijente zastupa u postupcima medijacije u svojstvu punomoćnika sa jedne strane, dok je sa druge strane advokat Valentina Momčilović licencirani medijator upisan u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije i na taj način doprinosimo rešavanju sukoba u ulozi medijatora.

 

Medijacija u privredi

 

Sukobi između poslovnih partnera, članova društva ili akcionara često stoje na putu ekonomskog uspeha kompanije i često dovode do ličnog opterećenja za one koji su uključeni. Efikasno upravljanje konfliktima i nezavisan razvoj rešenja uz pomoć stručnog posrednika je stabilna osnova za održive poslovne odnose.

 

Specifičnost medijacije

 

Za razliku od sudije ili arbitra, medijator ne donosi presudu, već prvenstveno pomaže strankama da pronađu sopstveno adekvatno rešenje. Fokus ovde nije na pravnim pozicijama već na interesima sukobljenih strana – često skrivenih iza njih. Ovi principi omogućavaju rezultat koji zapravo podržavaju i sprovode svi uključeni.

 

Preduslovi i tok procesa medijacije

 

Proces medijacije je zamisliv samo ako ga podjednako podržavaju strane. Posrednik se može angažovati pre ili tokom već započetog sudskog postupka.

Uključeni medijator ne treba prethodno biti uključen u slučaj u ulozi advokata. Stoga ga takođe treba direktno kontaktirati u njegovoj funkciji posrednika – ako je moguće nakon konsultacija između svih sukobljenih strana.

Na početku procesa medijacije postoji početna diskusija u kojoj medijator objašnjava principe i procese medijacije i predstavlja konflikt. Nakon toga sledi jedna ili nekoliko sesija medijacije na redovnoj osnovi.

 

Zakonski okvir

 

Sva potencijalno zainteresovana lica za rešavanje spora medijacijom valjalo bi da budu upoznata sa propisima Zakona o posredovanju u rešavanju sporova koji reguliše ovu oblast.

 

Advokatska kancelarija Momčilović kao medijator

 

Za neobavezujući upit u vezi sa medijaciojom, možete da nas kontaktirate kontaktirajte direktno telefonom ili e-poštom ili da koristite obrazac za kontakt klikom ovde.

Postavite Komentar