Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Medijacija u privrednim sporovima

Medijacija u privrednim sporovima

Medijacija u privrednim sporovima

Medijacija je efikasan alat za rešavanje sporova bez potrebe za sudskim procesima. U našoj advokatskoj kancelariji, verujemo da je medijacija praktičan i korisan način da se postigne pravično i održivo rešenje za naše klijente i rado je preporučujemo u spornim situacijama. U narednim redovima iznećemo osnovne karakteristike postupka medijacije i naše iskustvo u posredovanju.

 

Šta je medijacija?

 

Prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova medijacija, odnosno posredovanje predstavlja postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Dakle, medijacija predstavlja alternativni način rešavanja spora bilo između fizičkih lica ili kompanija, čime se zaobilaze dugotrajni sudski postupci, sa neizvesnim završetkom. Osim dužine trajanja i nižih troškova, medijacija omogućaca učesnicima da kroz ovaj proces rešavanja sporova samostalno pronađu rešenje.

 

Kada je reč o dve suprotstavljene kompanije u sporu koje spornu situaciju žele da reše uz pomoć medijatora, govorimo o medijaciji u privrednim sporovima

 

Ko posreduje između strana u sporu?

 

Medijator je posrednik. Medijacija podrazumeva angažovanje neutralnog i nepristrasnog medijatora koji pomaže stranama da komuniciraju, razmene informacije i zajedno razviju održivo rešenje. Spisak medijatora može da se proveri uvidom u Registar posrednika koji vodi Ministartvo pravde Republike Srbije.

 

Naša kancealrija je orijentisana ka pronalasku prkatičnih i za klijenta najpovoljnijih rešenja i u tom smisli je sprecijalizovana i za postupke medijacije. Advokat Valentina Momčilović iz naše kancelarije se nalazi na listi medijatora.

 

Koje su prednosti medijacije u odnosi na sudski postupak?

 

  1. Brže rešavanje spora: Medijacija obično traje znatno kraće od sudskih postupaka, čime se štedi vreme i novac.
  2. Niži troškovi: Sudski troškovi, poput advokatskih honorara i sudskih taksi, često su znatno viši od troškova medijacije.
  3. Viši stepen kontrole spora: Strane u sporu zadržavaju veći stepen kontrole nad ishodom i mogućnošću da pronađu rešenje koje najbolje odgovara njihovim potrebama.
  4. Očuvanje odnosa: Medijacija promoviše bolje razumevanje i komunikaciju između strana, čime odnosi ostaju očuvaju, naročito u slučajevima poslovnih partnerstava.

 

Kako fukcioniše postupak medijacije?

 

Postupak bi se mogao podeliti u nekoliko faza:

  1. Inicijacija medijacije: Strane se slože da učestvuju u medijaciji i odaberu medijatora.
  2. Sastanak: Strane se susreću sa medijatorom radi definisanja problema i razgovora o svojim potrebama i interesima.
  3. Pregovori i razgovor: Medijator pomaže stranama da pregovaraju i razmenjuju informacije kako bi pronašli rešenje.
  4. Postizanje sporazuma: Kada se strane slože o rešenju, medijator pomaže u formalizaciji sporazuma.
  5. Implementacija sporazuma: Sporazum se primenjuje i sprovodi.

 

Da li sporazum može da bude izvršna isprava?

 

Da, iskusan medijator će ukazati na važnost ispravne formulacije i forme sporazuma kako bi on bio izvršna isprava. Ovo je naročito važno, da bi se mogao prinudnim putem spovesti, ponovo zaobilazeći sudski postupak.

 

Informacije o potencijalnoj medijaciji možete dobiti slanjem upita na e-mail office@mlaw.rs ili putem naše kontakt forme.

 

Postavite Komentar