Follow us
  >  

Dr Luka Breneselović, LL.M. Biografija:   Dr Luka Breneselović višegodišnji je član pravnog tima naše kancelarije. Pavne studije završio je u Beogradu, poslediplomska usavršavanja u Nemačkoj (doktor prava, Pravni fakultet u Minhenu). Autor je većeg broja pravnih analiza i članaka iz oblasti procesnog prava i pravne zaštite osnovnih prava građana.   U našoj kancelariji angažovao se