Follow us
  >  Vesti   >   „Moja prva plata“ – treći javni poziv
Moja prva plata advokatski pripravnik

 „Moja prva plata“ – treći javni poziv

Moja prva plata advokatski pripravnik

Nacionalna služba za zapošljavanje (dalje: NSZ) je objavila treći javni poziv za program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Ovaj program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, a detalji relevantni za poslodavce u Srbiji, kao i za zainteresovana lica za radno angažovanje se nalaze u tekstu Javnog poziva.

Moja prva plata advokatski pripravnik

Pregled rokova i aktivnosti:

 • 08.-22.09.2022. godine – Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija;
 • 10.-31.10.2022. godine – Prijava kandidata na pozicije;
 • 11.-15.11.2022. godine – Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora;
 • 11.-30.11.2022. godine – Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora;
 • 12.-31.12.2022. godine – Objava liste poslodavaca sa odobrenim pozicijama i zaključivanje ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata.

 

Praksa kod poslodavaca može otpočeti tokom decembra meseca 2022. godine, dok je poslednji datum za otpočinjanje prakse 30.12.2022. godine.

 

Najvažnije karakteristike programa:

 

 • Program je predviđen za angažovanje nezaposlenih lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati, kao i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati, a koja ispunjavaju i preostale uslove propisane u javnom pozivu, uz ograničenje da u programu ne mogu učestvovati lica koja su bila raniji korisnici ovog programa;
 • Poslodavac treba da prikaže da je izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima, kao i da ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica;
 • Trajanje programa je 9 meseci;
 • Ne dolazi do zasnivanja radnog odnosa, niti postoji obaveza poslodavca da po okončanju ovog programa zaposli kandidata;
 • broj nezaposlenih lica koja poslodavac može uključiti u ovaj program zavisi od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca, pa će poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih, ima pravo da u program uključi najviše 2 nezaposlena, poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih, ima pravo da u Program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

 

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o izmeni Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ kojom je iznos naknade povećan u odnosu na prethodna dva programa, pa tako:

 

 • a) za lica koja u programu učestvuju sa srednjim obrazovanjem naknada sada iznosi 25.000 RSD
 • b) za lica koja u programu učestvuju sa visokim obrazovanjem naknada sada iznosi 30.000 RSD

Postavite Komentar