Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Nasleđivanje porodične penzije

Nasleđivanje porodične penzije

Nasleđivanje porodične penzije

Da li je moguće naslediti porodičnu penziju?

 

Da, domaći propisi predviđaju ovu mogućnosti pod određenim uslovima. Tako će u slučaju da penzioner koji prima starosnu ili invalidsku penziju premine, članovi njegove porodice moći da naslede njegovo primanje iz PIO fonda, ali samo u slučaju ako su ispunjeni predviđeni uslovi.

 

Uslovi koji se odnose na ostavioca

 

Pravo na nasleđivajne porodične penzije se stiče ako je ostavilac:

 • ispunio uslove za ostvarivanje prava na penziju ili
 • ima najmanje pet godina staža osiguranja ili
 • ako je uzrok smrti bila povreda na radu ili profesionalna bolest.

Članovi porodice imaju pravo na penziju bez obzira na dužinu staža osiguranja ostavioca.

 

Uslovi koji se odnonse na članove porodice koji nasleđuju penziju

 

Članovi porodice treba da imaju navršen određeni broj godina da bi mogli da uživaju ovo pravo. U određenim okolnostima utvrđuju se i činjenice postojanja nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i izdržavanja od strane umrlog, a za decu je od značaja i činjenica školovanja.

Kada reč o deci kao naslednicima, od značaja je stepen obrazovanja dece, a porodična penzija može da se prima najkasnije do navršene 26. godine života deteta.

 

Ko ima pravo na porodičnu penziju?

 

1. Deca ostavioca pod sledećim uslovima:

 • deca do 15 godina života bez obzira da li se školuju
 • deca do 20 godina ako pohađaju srednju školu
 • deca do 26 godina ako su na redovnim studijama
 • dok traje nesposobnost za samostalan život i rad nastala do 15 godine života deteta, ili koja je nastala posle 15 godine života deteta ako je nastala pre smrti osiguranika.

2. Supružnik i vanbračni partner

 

Supružnici i partneri imaju pravo na porodičnu penziju ukoliko je brak, ili vanbračna zajednica, trajala najmanje tri godine ili ako sa preminulim osiguranikom ima dete.

 

3. Roditelj osiguranika

 

Roditelji imaju pravo na porodičnu penziju ukoliko je preminuli osiguranik izdržavao roditelja do svoje smrti. Oni pravo na porodičnu penziju imaju samo ako su navršili 65 godina (u slučaju muškaraca) ili 60 godina (ukoliko se radi o ženi) ili ako je postao nesposoban za rad.

 

Visina porodične penzije

 

Iznos porodične penzije se obračunava u procentima od penzije koja pripada ostaviocu, pa će tako  naslednicima pripsati:

 • za jednog člana 70 odsto penzije
 • za dva člana 80 odsto penzije
 • za tri člana 90 odsto penzije
 • za četiri i više članova 100 odsto penzije

Deci bez oba roditelja će pripasti penzije od oba roditelja s tim što njihov zbir ne može da pređe najviši iznos penzije određen zakonom.

 

Da li korisnik porodične penzije ima pravo na privremeni rad u trajanju od par meseci u inostranstvu, a da pritom u Republici Srbiji ne izgubi pravo na porodičnu penziju?

 

Korisnik porodične penzije ne bi trebalo da stekne svojstvo osiguranika (zaposlenjem) za vreme korišćenja porodične penzije, jer bi u tom slučaju došlo do obustave isplate porodične penzije dokle god lice ima svojstvo osiguranika, u Republici Srbiji ili u inostranstvu. Svojstvo osiguranika lice stiče zasnivanjem radnog odnosa, odnosno samostalne delatnosti ili otpočinjanjem obavljanja poljoprivredne delatnosti.

 

Pitanja u vezi sa porodičnim pravom i socijalnim pitanjima moguće je uputiti preko naše kontakt forme ili na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar