Follow us
  >  Vesti   >  Obaveza izdavanja e-fakture

Obaveza izdavanja e-fakture

 

Temom šta donosi novi Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) smo se bavili pre nekoliko meseci (ovde možete pročitati koje nove obaveze predviđa Zakon o fiskalizaciji).

 

Sa druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021, dalje: „Zakon“) stupio je na snagu 7. maja 2021. godine i predvideo korak napred u digitalizaciji. Naši advokati u ovom tekstu izdvajaju bitne rokove i relevantne propise koji se odnose na izdavanje elektronskih faktura (dalje: „e-fakture“).

 

Da li su elektronske fakture obavezne?

 

Zakon nalaže da celokupna privreda i javni sektor imaju obavezu da u svom poslovanju koriste elektronske fakture, ali je predviđeno uvođenje obaveze izdavanja e-faktura u sledećim fazama:

 

Od 1. Januara 2022. godine subjekti privatnog sektora imaće obavezu da izdaju e-fakture subjektima javnog sektora, dok će subjekti javnog sektora imati obavezu da prime i čuvaju takvu fakturu, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju e-fakture.

 

Od 1. Jula 2022. godine subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju e-fakture subjektima privatnog sektora. Od istog datuma subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju e-fakture iz oba sektora.

 

Od 1. Januara 2023. godine počinje puna primena odredaba ovog Zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi.

 

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje, u transakcijama između:

 

  • subjekata javnog sektora,
  • subjekata privatnog sektora, i
  • subjekta javnog i privatnog sektora.

 

Izdavanje elektronskih faktura

 

U skladu sa Zakonom, „elektronska faktura“ je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i za primljene avanse, a koji je izdat, poslat i primljen preko sistema elektronskih faktura.

 

Obavezu izdavanja elektronske fakture (e-faktura) imaju:

 

  • subjekti privatnog sektora i javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija kao i
  • PDV punomoćnici stranih lica registrovanih za PDV u Republici Srbiji, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Obaveza izdavanja e-faktura ipak ne postoji za sledeće slučajeve:

 

  • za avans/promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  • za ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
  • za nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama.

 

Kako se šalju e-fakture?

 

Za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje e-faktura se koristi sistem elektronskih faktura. Sistem elektronskih faktura je definisan kao informatičko-tehnološko rešenje preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura, a kojim upravlja centralni informacioni posrednik.

 

Izdavanje i prijem e-fakture vrši se u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja koji je donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji.

 

Koji su elementi e-fakture?

 

Zakon uređuje uobičajene elemente: elementi propisani Zakonom o PDV, matični broj primaoca i izdavaoca, podaci o računima, instrukcije za plaćanje i drugo.

 

Međutim, predviđeno je donošenje posebnog pravilnika kojim će biti uređen sadržaj e-fakture.

 

Zakon takođe predviđa obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura. Za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura isključivo ako za taj promet/avans, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

 

Odnos sa PDV i računovodstvenim propisima

 

Propisano je da Zakon ne utiče na primenu PDV propisa, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava, osim odredaba člana 9. stav 3. i člana 64. stav 3. Zakona o računovodstvu koje su prestale da važe danom stupanja na snagu ovog Zakona.

 

E-faktura kao verodostojna isprava u izvršnom postupku

 

Zakonom je eksplicitno propisano da će se elektronska faktura smatrati verodostojnom ispravom, ukoliko je izdata preko sistema elektronskog fakturisanja. Što dalje znači u situaciji da dužnik ne isplati poveriocu potraživanje iz e-fakture, da će poverilac moći da pokrene izvršni postupak identičan kao i da je u pitanju neisplaćena faktura koja nije u elektronskoj formi.

 

 

Cilj uvođenja elektronskog fakturisanja je prvenstveno ubrzanje poslovanja i smanjivanje grešaka, ali i pravna sigurnost i transparentnost tokova poslovanja. Ništa manje bitan razlog za prelazak na izdavanje e-faktura je i zaštita životne sredine.

 

Privrednim subjektima ostaje da se do navedenih rokova pripreme za usklađivanje sa novim propisima, a nama da sačekamo donošenje podzakonskih akata koji bi trebalo da razjasne nerešena pitanja u ovoj oblasti.