Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Zapošljavanje invalida

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Prema važećim propisima Republike Srbije poslodavci koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu su obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ipak, za novoosnovane poslodavce postoji period izuzetka, pa su oni 24 meseca od dana osnivanja, oslobođeni obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 

Na koliko zaposlenih je poslodavac u obavezi da zaposli osoba sa invaliditetom?

 

Imajući u vidu  da se izvršavanje obaveze prati na mesečnom nivou, kao i to da broj zaposlenih stalno može da varira, da bi se utvrdio broj zaposlenih uzima se za relevantno stanje na poslednji kalendarski dan u mesecu.

 

Prema odredbama člana 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 32/2013 i 14/2022 – dr. zakon, dalje: „Zakon“) sledi da:

 

  • poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih nema obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom,
  • poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli, odnosno da ima u radnom odnosu najmanje jednu osobu sa invaliditetom,
  • poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da u radnom odnosu ima najmanje dve osobe sa invaliditetom, a na svakih daljnjih započetih 50 zaposlenih još po jednu.
Ukupan broj zaposlenih (uključujući i osobe sa invaliditetom) Obavezan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom
1 do 19 0
20 – 49 1
50 – 99 2
100 – 149 3

 

Ko se smatra zaposlenim licem?

Prema članu 2. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze  (dalje: „Pravilnik“), zaposlenim licem smatra se lice koje je u radnom odnosu u skladu sa propisima o radu i kao takvo je prijavljeno nadležnim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

To dalje znači da će se radi utvrđivanja broja zaposlenih računati lica koja su zasnovala radni odnos na neodređeno vreme, na određeno vreme, sa nepunim radnim vremenom i za obavljanje poslova van prostorija poslodavca.

Sa druge strane zaposlenima se ne smatraju lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, koja po nekim drugim ugovorima ostvaruju naknadu i direktori koji ostvaruju naknadu u skladu sa pravima i obavezama direktora.

 

Ko se smatra osobom sa invaliditetom?

Status osobe sa invaliditetom ima:

1) ratni vojni invalid;

2) mirnodopski vojni invalid;

3) civilni invalid rata;

4) lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, u skladu sa zakonom;

5) lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti, odnosno preostala radna sposobnost;

6) lice kome se, u skladu sa ovim zakonom, proceni radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja.

 

Način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Prema članu 6. Pravilnika, poslodavac izvršava zakonsku obavezu i/ili:

1) uplatom sredstava, na uplatni račun budžeta Republike Srbije koja pripadaju Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, najkasnije u roku koji je propisan za podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Izveštaj na Obrascu IOSI podnosi se u elektronskom obliku putem preko portala Poreske uprave najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec. Izveštaj se podnosi posebno za svaki kalendarski mesec.);

2) izvršenjem finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora.

 

Šta ukoliko poslodavac ne ispuni ovu obavezu?

Ukoliko poslodavac ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ili prijavi da je zaposlena osoba koja se ne smatra osobom sa invaliditetom u skladu sa zakonom kazne su sledeće:

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, nosilac poslova profesionalne rehabilitacije, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ako:

1) ne obavlja poslove podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

2) ne sprovodi ili sprovodi suprotno odredbama ovog zakona mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije;

3) mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije sprovodi bez pribavljenog odobrenja ;

4) ne izda uverenje o stručnoj osposobljenosti;

5) obavlja delatnost, a ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

6) ne sprovodi ili sprovodi suprotno odredbama ovog zakona mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije;

7) ne koristi namenski sredstva za poboljšanje uslova rada unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne snosi troškove profesionalne rehabilitacije;

2) ne omogući zaposlenoj osobi sa invaliditetom odsustvo sa rada za vreme trajanja profesionalne rehabilitacije;

3) ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ili prijavi da je zaposlena osoba koja se ne smatra osobom sa invaliditetom u skladu sa ovim zakonom.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 400.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i preduzetnik.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa radnim pravom u Republici Srbiji možete se obratiti našim advokatima na e-mail: office@mlaw.rs ili putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar