Follow us
  >  Vesti   >  Odustanak od putovanja u Tursku- prava putnika i turističkih agencija
zemljotres u turskoj

Odustanak od putovanja u Tursku- prava putnika i turističkih agencija

Odustanak od putovanja u Tursku

Razorni zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju uzrokovao je stvaranje straha kod putnika koji su pre ovog nemilog događaja uplatili aranžmane za putovanje na ovu teritoriju. Neretka su pitanja putnika da li imaju pravo, zbog novonastale situacije da otkažu putovanje i zatraže povraćaj uplaćenog novca ili bar da promene destinaciju. Iz tog razloga osvrnućemo se na zakonski okvir i prava i obaveze putnika i turističkih agencija u ovoj situaciji.

 

Zakonski okvir

 

Prava, obaveze i dužnosti turističkih agencija u obavljanju turističke delatnosti uređeni su Zakonom o turizmu. Sa druge strane podjednako bitan je i Zakonom o zaštiti potrošača čije odredbe regulišu zaštitu položaja putnika kao potrošača, ali i njihova prava i obaveze, te predviđa načine zaštite i raznim situacijama. U slučaju da određene situacije nisu regulisane navedenim zakonima, na njih će se primeniti krovni Zakon o obligacionim odnosima.

 

Opšti uslovi putovanja

 

Osnovna aktivnost organizatora putovanja (odnosno turističke agencije) jeste da kreira i proda turističko putovanje, kao kombinaciju dve ili više turističkih usluga ili samo usluga smeštaja. U okviru ovog turistička agencija treba da sačini opšte uslove putovanja. Ovim aktom se uređuju prava i obaveze organizatora i putnika, te su od presudnog značaja za odgovor na naše pitanje.

Opšti uslovi putovanja su uglavnom u svom većinskom delu tipski, pa između ostalog, sadrže:

  • pravo turističke agencije na naknadu stvarnih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor i
  • pravo turističke agencije na naknadu administrativnih troškova kada je putnik blagovremeno, pre roka predviđenog opštim uslovima putovanja, otkazao turističko putovanje, kao i druge relevantne informacije, prava ili obaveze u pogledu otkaza putovanja i drugih utvrđenih uslova.

 

Šta to konkretno znači kada je u pitanju situacija u Turskoj i Siriji?

 

Ukoliko bi putnik saopštio turističkoj agenciji da odustaje od putovanja, reč bi bila o jednostranom raskidu ugovora od strane putnika. Kako smo iznad naveli, odustanak, odnosno raskid ugovora može biti blagovremen i neblagovremen, zavisno od toga u kom momentu se saopštava u odnosu na datum putovanja. Opštim uslovima putovanja se definišu situacije blagovremenog i neblagovremenog raskida, odnosno odustanka, te je u svakom konkretnom slučaju važno analizirati šta je ugovoreno.

 

Koja su prava turističke agencije u slučaju odustanka putnika od putovanja?

 

Radi realizacije ponuđenog aranžmana, turistička agencija zaključuje ugovore sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja (hoteli, prevoznici, ugostiteljski objekti, institucije i dr.).

Zaključenje tih ugovora podrazumeva troškove koje snosi turistička agencija u pogledu zakupa određenog broja jedinica smeštajnih kapaciteta, prevoznog sredstva i dr. Na dalje turistička agencija ugovorom sa putnikom, uređuje odnosu u kom se turistička agencija obavezuje da će putniku pribaviti i organizovati skup usluga iz programa putovanja, koje se sastoje od prevoza, boravka i drugih usluga (zavisno od ugovorenog), dok se putnik obavezuje da turističkoj agenciji plati ukupnu jedinstvenu cenu. To dalje znači da u slučaju odustanka turistička agencija može biti nepravično oštećena ukoliko ne bi imala pravo da potražuje od putnika isplatu stvarnih troškova koje je u vezi sa konkretnim putovanjem imala. Osim ovog turistička agencija ima pravo i na naknadu čija se visina određuje zavisno od blagovremenosti raskida.

 

Da li putnik može da raskine ugovor u bilo kom momentu iz razloga straha od putovanja?

 

Da, bez obzira na razloge koji utiču na takvu odluku putnika, on uvek može u svako doba da raskine ugovor o putovanju. U zavisnosti od razloga i vremena raskida, turistička agencija ima pravo na naknadu i pravo na stvarne troškove koje je imala.

Ipak treba razlikovati motive za raskid ugovora, te može doći do:

  • raskida ugovora, bez navođenja stvarnih motiva putnika, koji su uticali na ovu odluku
  • raskida ugovora zbog okolnosti koje putnik nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor.

Ukoliko putnik ne navede razlog raskida, kako smo naveli turistička agencija može da potražuje naknadu i isplatu stvarnih troškova, a sve u skladu sa opštim uslovima putovanja.

Kada je reč o  situaciji da postoje okolnosti koje putnik nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, možemo definisati opravdane razloge putnika za odustanak od ugovora, odnosno njegov raskid.

To su:

  • iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca;
  • smrt putnikovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika ili usvojioca;
  • elementarne nepogode u državi polazišta ili odredišta;
  • zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili odredišta;
  • vanredna situacija u državi polazišta ili odredišta.

 

U ovom slučaju turistička agencija ima pravo na naknadu stvarnih troškova, koji predstavljaju troškove koje je turistička agencija imala u vezi sa organizacijom i realizacijom prodatog turističkog putovanja i u koje troškove se ne uračunava dobit, fiksni troškovi (zarade, komunalni troškovi, zakupi i sl.), troškovi marketinga, provizije i dr.

Kada je u pitanju situacija koja je zadesila Tursku i Siriju nesporno je da se radi o okolnostima koje putnik nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, jer je došlo do elementarne nepogode u državi odredišta. Imajući to u vidu, turistička agencija bi imala pravo da, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, po napred navedenom osnovu, potražuje naknadu stvarnih troškova. 

 

Važno je znati svoja prava

 

Iako zvuči jednostavno navedeno, ne treba isključiti mogućnost da se po nekom drugom osnovu u skladu sa opštim uslovima putovanja ne bi mogao raskinuti ugovor od strane putnika i ostvariti povraćaj većeg novčanog iznosa, od razlike za stvarne troškove.

Bez obzira na elementarne nepogode, ako je otkaz blagovremen putnik bi imao pravo na povraćaj skoro celokupnog iznosa (umanjen samo za administrativne troškove koji su po pravilu veoma niski u odnosu na cenu celog aranžmana), a ako je otkaz neblagovremen imao bi pravo na povraćaj dela iznosa utvrđenog opštim uslovima, a srazmeran vremenu preostalom do početka putovanja.

 

Advokatski tim naše kancelarije će odgovoriti na dileme i otvorena pitanja koja je moguće uputiti putem naše kontakt forme ili na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar