Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Ogranak privrednog društva
Ogranak privrednog društva

Ogranak privrednog društva

 

Kako se privredno društvo razvija i susreće sa raznim potrebama tržišta, možda jedna od najčešćih promena usled povećanog obima poslovanja jeste osnivanje ogranaka. Bez obzira na formu, svako društvo može osnovati svoj ogranak, odnosno, svoje ogranke.

 

Ogranak privrednog društva je prema Zakonu o privrednim društvima (dalje: „ZPD“) izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost, a koji istupa u ime i za račun privrednog društva koje ga je osnovalo.

 

Karakteristike ogranka

 

Ogranak nikada nema svojstvo pravnog lica, što znači da privredno društvo koje ga je osnovalo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka. Odgovornost privrednog društva je neograničena, odnosno odgovaraće celom svojom imovinom. Dalje, za razliku od privrednog društva čiji je deo, ogranak nema svoje organe, ali ipak može imati rukovodioca. Važno je napomenuti da rukovodilac ogranka nema status direktora, odnosno da nije deo uprave samog privrednog društva.

 

Međutim, iako nema pravni subjektivitet, ogranak ima poreski subjektivitet, odnosno poreski je obveznik.

 

Pretežna delatnost ogranka

 

Izuzetno je važna informacija pretežna delatnost ogranka može da se razlikuje od pretežne delatnosti društva. Tako na primer, ukoliko se privredno društvo bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda kao svojom pretežnom delatnošću, ogranak može imati istu pretežnu delatnost kao i privredno društvo, ali se može baviti, recimo, proizvodnjom tekstila. U tom smislu se veliki broj privrednih društva odlučuje na osnivanje ogranka u slučaju proširenja poslovanja i da neki drugu delatnost.

 

Kako se osniva ogranak?

 

Ogranak se osniva aktom privrednog društva, odnosno donošenjem odluke o osnivanju ogranka. Koji je organ nadležan da donete tu odluku, zavisi od forme privrednog društva koje osniva ogranak. Tako, u ortačkom društvu odluku o obrazovanju ogranka donose ortaci, u komanditnom komplementari, dok u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu navedenu odluku donosi skupština društva.

 

Osnivanje ogranka, sve promene podataka u vezi sa ogrankom, kao i prestanak ogranka, odnosno njegovo brisanje, registruju se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

 

Privredno društvo koje je osnivač ogranka nije ograničeno u pogledu broja ogranaka koje želi da osnuje u našoj zemlji. Drugim rečima, može osnovati jedan ili više ogranaka.

 

Kako prepoznati ogranak?

 

Kao što se razlikovanje između privrednih društava vrši na osnovu njihovih poslovnih imena, da bismo ustanovili da li je reč o ogranku, potrebno je da se osvrnemo na njegovo poslovno ime. Naime, poslovno ime ogranka je isto kao i poslovno ime društva osnivača, uz naznaku da je reč o ogranku i naznaku adrese ogranka. Ogranak takođe može imati svoj naziv, zajedno sa poslovnim imenom društva osnivača.

 

Uz to, ogranci se razlikuju na osnovu matičnog broja i poreskog identifikacionog broja koji su jedinstveni za svaki ogranak.

 

Ogranak stranog privrednog društva

 

Ogranak stranog privrednog društva je ZPD definisao kao izdvojeni organizacioni deo stranog privrednog društva preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

 

Šta je predstavništvo stranog privrednog društva?

 

Predstavništvo stranog privrednog društva jeste njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.

 

Poput ogranka, ni predstavništvo nema svojstvo pravnog lica, te za obaveze koje nastanu u njegovom poslovanju prema trećim licima odgovara strano privredno društvo koje je osnovalo predstavništvo.

 

Predstavništvo se osniva takođe na osnovu odluke nadležnog organa društva osnivača. Nakon usvajanja odluke o osnivanju, neophodno je registrovati predstavništvo kod Agencije za privredne registre putem podnošenja registracione prijave Agenciji, nakon čega Agencija donosi Rešenje o registraciji predstavništva i registruje ga u Registru privrednih društava.

 

Koja je razlika između ogranka i predstavništva?

 

Osnovna razlika se ogleda u tome što ogranak obavlja određenu delatnost, koja može biti različita od pretežne delatnosti privrednog društva koje je osnovalo taj ogranak, dok predstavništvo pak može da obavlja samo pravne poslove koji su vezani za njegovo tekuće poslovanje, odnosno poslove koji su zapravo prethodne i pripremne radnje koje se preduzimaju u cilju zaključenja pravnog posla društva koje ga je osnovalo. Dakle, za razliku od ogranka, predstavništvo ne može obavljati delatnost koja je drugačija od delatnosti privrednog društva osnivača, a uz to je i krug radnji koje može preduzimati ograničen.

 

Za sve dalje informacije u vezi sa privedenim pravom posetite odeljak Aktuelnosti na našem sajtu ili nas kontaktirajte na e-mail: office@mlaw.rs.

Postavite Komentar