Follow us
  >  Vesti   >  Početak digitalne ere poslovanja firmi u Srbiji

Početak digitalne ere poslovanja firmi u Srbiji

 

Usvajanjem niza novih propisa privredna društva u Srbiji su zakoračila u digitalnu transformacija poslovanja tokom ove godine, a čiji će rezultati biti vidljivi kroz nekoliko meseci. Da bi firme mogle da se prilagode e-poslovanju kao modelu rada i ispunjenju obaveza ostavljen je rok, pa će se tako već od proleća naredne godine uvesti e-fakture, ali i mnogi drugi noviteti.

 

Uvođenje elektronskog fakturisanja

 

Narodna Skupština Republike je u tom smislu usvojila Zakon o fiskalizaciji, čime je uvela elektronske fiskalne uređaje, potom i Zakon o elektronskom fakturisanju. Temom šta donose nova pravila o fiskalizaciji i kada stupaju na snagu smo se bavili u tekstu o Zakonu o fiskalizaciji, dok tekst o e-fakturisanju možete pročitati klikom ovde.

 

Izmene Zakona o privrednim društvima

 

U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanje, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja- Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su dopune Zakona o privrednim društvima kojima se propisuje da se prijava za osnivanje privrednog društva podnosi Agenciji za privredne registre u elektronskoj formi, a što je u skladu i sa konceptom e- Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede.

 

Šta su novine u izmenama Zakona o privrednim društvima?

 

  • Osnivanje privrednih društava ISKLJUČIVO u elektronskoj formi

 

Uređuje se novi način osnivanja firme, tako što će to u buduće biti moguće samo elektronski. Ova odredba stupa na snagu za 18 meseci od dana stupanja na snagu ovih izmena. Podsetnik o tome kako se društvo osniva jednim klikom, nalazi se ovde.

 

  • Overa digitalizovanog akta od strane advokata

 

Ako se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu, za potrebe sprovođenja postupka, osim lica utvrđenih zakonom, će za godinu dana moći izvršiti i advokat, ako advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koji se taj akt, odnosno dokument dostavlja.

 

  • Ukidanje fiktivne adrese

 

Izmene Zakona o privrednim društvima uvode mogućnost da lica koja su vlasnici nepokretnosti na adresama na kojima su registrovane firme bez njihove saglasnosti mogu od sada podneti zahtev za brisanje adrese sedišta te firme. Nakon brisanja firma ima obavezu da registruje novo sedište u roku od 30 dana. U suprotnom, nad tom firmom će biti pokrenut postupak prinudne likvidacije, a sam zahtev od strane vlasnika nepokretnosti za brisanje sedišta koje je registrovano na njegovoj adresi biće signal drugim organima za sprovođenje dodatnih kontrola.

Imajući ovo u vidu, savetuje se firmama koje nisu regulisale osnov korišćenja poslovnog prostora na nepokretnosti na kojoj je registrovano sedište firme, da to sada urade, ugovorom o zakupu ili na neki drugi adekvatan način, kako bi izbegle neželjene posledice.

 

  • Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti

 

Izvršene se dopune Zakona, a radi usklađivanja sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, tako što od sada podatke i dokumente o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.

 

  • Podnošenje prijave za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje

 

Osim toga, Zakon o privrednim društvima propisuje krug lica ovlašćenih za podnošenje prijave za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje. Usvojenim izmenama dodaje se nova tačka kojom se propisuje da lice ovlašćeno za podnošenje prijave za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može biti i član društva. Naime, u praksi su poznate situacije kada društvo donese odluku o razrešenju zakonskog zastupnika (koja ima konstitutivni karakter), ali iz određenih razloga društvo nije izvršilo imenovanje novog zakonskog zastupnika, niti je društvu postavljen privremeni zastupnik društva u smislu člana 221. Zakona o privrednim društvima. U cilju pravne sigurnosti trećih lica, a imajući u vidu načelo javnosti i dostupnosti i načelo tačnosti i pretpostavke savesnosti, kao i odredbu prema kojoj je podnosilac prijave u obavezi da promenu zakonskog zastupnika prijavi Agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o razrešenju, u opisanoj situaciji praktično je novo rešenje da prijavu za brisanje razrešenog direktora može podneti član društva.

 

 

Za podršku u usklađivanju poslovanja sa u digitalnom svetu, naši advokati Vam stoje na raspolaganju, a svoje upite i nedoumice možete uputiti na e-mail: office@mlaw.rs ili nas kontaktirati putem kontakt forme.

Postavite Komentar