Follow us
  >  Politika privatnosti

Politika privatnosti

Važi od 01.06.2021. godine

1. RUKOVALAC PODACIMA

Advokatska kancelarija Momčilović, sa sedištem na adresi TPC Banjica, Paunova 24, lokal 144, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: „Advokatska kancelarija Momčilović” ili „mi”) je svesna značaja zaštite podataka o ličnosti i pristupa zaštiti Vaših podataka veoma ozbiljno i u skladu sa važećim propisima.

Imajući to u vidu, kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada Vaših podataka bila sasvim transparentna i jasna. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava.

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

• sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi mlaw.rs („Sajt”),
• lica koja nam pošalju upit putem Sajta,
• lica koja nas angažuju za pružanje pravnih usluga („Usluge”) i postanu naši klijenti („Klijenti”),
• lica koja se prijavljuju za radno mesto kod nas („Kandidati”).

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da ona, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, sačinjava celokupan ugovor koji se odnosi na Vas.

Pojmovi koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u odeljku 2 Uslova korišćenja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@mlaw.rs.

2. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

A. Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

• informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,
• informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u Advokatskoj kancelariji Momčilović,
• informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete Advokatsku kancelariju Momčilović da Vas zastupa.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na office@mlaw.rs ili bilo koji drugi e-mail koji je dostupan na Sajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, e-mail adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate tokom procesa prijave za radno mesto na poziciji advokata, saradnika, konsultanta ili člana tima, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za obavljanje pripravničkog staža ili zaposlenja kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. Advokatska kancelarija Momčilović koristi Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama koje nudi naša kancelarija. Ove informacije se prosleđuju licima koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da li da Vas pozvati na razgovor. Advokatska kancelarija Momčilović će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Ukoliko angažujete Advokatsku kancelariju Momčilović, možemo vas zamoliti da dostavite druge lične podatke koji nisu gore navedeni, a koji su neophodni za pružanje Usluga. Obično će biti jasno koji su to lični podaci koje prikupljamo i u koju svrhu. Na primer, prikupićemo kontakt informacije (adresu za prijem pošte, e-mail adresu i broj telefona), podatke koji se tiču brojeva računa i identifikacione podatke. U svim drugim slučajevima, u kojim svrha prikupljanja ličnih podataka nije očigledna, biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.

B. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, Advokatska kancelarija Momčilović može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se desiti da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Ukoliko ste Kandidat za zaposlenje u Advokatskoj kancelariji Momčilović, informacije o Vama možemo dobiti:

• Od agencija za zapošljavanje – (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata);
• Kroz javno dostupne onlajn izvore – (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn); i
• Putem pisane ili usmene preporuke – npr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.

Ukoliko ste naš klijent, izvršićemo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje, uključujući i provere koje se odnose na pranje novca, konflikte, ugled i finansijske provere, kao i ispuniti sve druge zakonske ili regulatorne zahteve kojima podležemo.

PRIKAZ PROCESA OBRADE

PURPOSE OF PROCESSING

• U cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na e-mail office@mlaw.rs ili drugi e-mail koji je dostupan na Sajtu;
• U cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
• U cilju pružanja i unapređenja naših usluga;

Kako bismo Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje uklopili sa specifičnim ulogama koje nudi naša kancelarija, tokom procesa regrutacije; Obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost na podnosioca zahteva. Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate na office@mlaw.rs

U cilju pružanja usluga našim Klijentima;

LEGAL BASIS.

Obrada je neophodna zbog realizacije Ugovora zaključenog radi pružanja Usluga ili zbog zaključenja takvog Ugovora sa Vama.

Kako bismo Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje uklopili sa specifičnim ulogama koje nudi naša kancelarija, tokom procesa regrutacije; Obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost na podnosioca zahteva. Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate na office@mlaw.rs

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora prilikom pružanja pravnih usluga.

KAKO ADVOKATSKA KANCELARIJA MOMČILOVIĆ ČUVA MOJE PODATKE O LIČNOSTI?

Advokatska kancelarija Momčilović posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

• imamo Vašu saglasnost za to,
• smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
• u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta pravne usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekspertima iz drugih oblasti.

Dodatno, Advokatska kancelarija Momčilović angažuje spoljne obrađivače podataka za preduzimanje pojedinih radnji obrade podataka.

Advokatska kancelarija Momčilović ima uspostavljene veoma striktne procedure i mere usmerene na detaljnu analizu, procenu i proveru svih obrađivača pre zasnivanja poslovnog odnosa sa njima. U tom smislu, prikupljamo dokumentaciju, sertifikate i reference obrađivača kako bismo bili sigurni da će obrađivač na adekvatan, odgovarajući i efikasan način sprovesti zadatak zbog kog je angažovan.

DELJENJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

Obrađivač

Google, Inc
Facebook, Inc

Uloga

Analitičke usluge
Analitičke i marketinške usluge

Sedište

Sjedinjene Američke Države
Sjedinjene Američke Države

MEĐUNARODNI PRENOS

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

• U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora) i

• U države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1., ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR. Na primer, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama (što je veoma verovatno, imajući u vidu odredbe prethodnog Odeljka), prethodno ćemo osigurati da se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield pravni okvir, ili da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

• pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
• pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
• pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
• pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
• pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
• pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
• pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
• pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na office@mlaw.rs

IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@mlaw.rs