Follow us
  >  Vesti   >  Postupak elektronskog osnivanja kompanija u Srbiji kada je osnivač stranac

Postupak elektronskog osnivanja kompanija u Srbiji kada je osnivač stranac

kompanija u Srbiji kada je osnivač stranac

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, između ostalog predviđeno je i da po isteku roka od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona počinje da se primenjuje odredba koja predviđa elektronsku formu osnivanja kao jedini mogući način osnivanja privrednih društva u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR). Kako se istek ovog perioda bliži, u članku o elektrosnkom osnivanju firmi u Srbiji smo upoznali posetioce našeg sajta sa osnovnim stvarima u vezi elektronskog osnivanja privrednih društva.

 

Dakle, počevši od 17. maja ove godine, APR će prijave za osnivanje privrednog društva prihvatati isključivo u elektronskoj formi. To znači da se novonastaloj situaciji moraju prilagoditi i strani državljani koji imaju nameru da otvaraju kompaniju u Srbiji, nezavisno od toga o kojoj formi kompanije je reč.

 

Kako će strani državljani na dalje da osnivaju firme u Srbiji?

 

Kako naša advokatska kancelarija svakodnevno zastupa strana fizička i pravna lica, postavilo se pitanje osnivanja kompanija elektronskim putem kada su osnivači strane kompanije ili strana fizička lica. Na ovom mestu razrađujemo dileme kakve će biti posledice izmene Zakona u situaciji kada strano fizičko lice ili pravno lice preko svog zakonskog zastupnika želi da osnuje privredno društvo u Srbiji.

 

Elektronski sertifikat kao uslov

 

Da bi kompanija bila osnovana elektrosnkim putem, neophodan uslov je posedovanje elektronskog sertifikata.

 

Važno je naglasiti da APR prihvata sve elektronske sertifikate izdate od strane sertifikacionih tela Republike Srbije, ali sa druge strane sertifikate koji su izdati u stranoj zemlji priznaje samo ukoliko se radi o dokumentima potpisanim elektronskim potpisom države sa kojom Republika Srbija ima ratifikovan sporazum o međusobnom priznanju elektronskih usluga od poverenja.

 

U praksi se ipak u odnosu na najveći broj država ne primenjuju ovi sporazumi zbog nepostojanja uslova reciprociteta te samim tim zaključujemo da neće biti prihvaćeni ni elektronski dokumenti koji su potpisani elektronskim potpisom izdatim od strane sertifikacionog tele strane države. Što nas potencijalno dovodi do problema, jer sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela strane države odakle to lice dolazi, neće biti od značaja za postupak elektronskog osnivanja kompanije u našoj državi, budući da APR ne prihvata strane sertifikate upravo iz gorepomenutog razloga.

 

Iz toga proizilazi da je neophodno da strani državljanin pre svega pribavi elektronski sertifikat izdat od strane sertifikacionog tele u Republike Srbije, pa tek onda može osnovati društvo u Srbiji. Ipak ni to nije jednostavno sprovesti. Na ovom koraku može nastati prepreka jer je Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju predviđeno da izdati sertifikat može da preuzme isključivo ličnim prisustvom lice na koga se sertifikat odnosi.

 

Elektronski sertifikat advokata kao jednostavnije rešenje

 

Imajući u vidu nezgodnu situaciju koja nastaje primenom niza propisa, postupak osnivanja privrednog društva čiji je osnivač stranac komfornije se može odvijati preko advokata i to na sledeći način. Pre svega neophodno je da advokat ima potpisano punomoćje u pisanoj formi koje će potom skenirati i potpisati ga svojim elektronskim potpisom. Kao drugi korak neophodno je da se advokatu dostavi dokumentacija, takođe u papirnoj formi, koja ispunjava sve uslove za registraciju (da je u originalu, sa prevodom ovlašćenog tumača, i po potrebi sa apostil pečatom), takvu originalnu dokumentaciju advokat ponovo digitalizuje tako što je skenira, konvertuje u pdf format i potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom i najzad podnosi je elektronskim putem APR-u.

 

Uslovi za advokata

 

Da bi advokat mogao da sprovede ovaj postupak, osim navedenih radnji potrebno je da poseduje elektronski sertifikat, da bude naznačen kao podnosilac registracione prijave i neizostavno je potrebno da bude upisan u imenik Advokatske komore Srbije što će APR proveravati uvidom u imenik komore.

 

Sva pitanja u vezi sa osnivanjem kompanija u Srbiji od strane stranih fizičkih i pravnih lica moguće je uputiti našem pravnom timu putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar