Follow us
  >  Vesti   >  Priključenje nelegalnih objekata na struju, vodu, kanalizaciju

Priključenje nelegalnih objekata na struju, vodu, kanalizaciju

Priključenje nelegalnih objekata na struju, vodu, kanalizaciju

Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata (dalje: Uredba) otavara od 15. spetembra do 15. oktobra 2023. godine mogućnost priključka na navede mreže za sve objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole.

 Ova Uredba je privukla pažnju vlasnika nelegalnih objakata, kojih prema statistici ima oko 2 miliona i predviđa proceduru za podnošenje prijava za priključak u ovoj situaciji.

 

Ko može da podnese prijavu?

 

Ovlašćeni za podnošenje prijava za priključke su vlasnici kuća i stanova koji su bilo izgradnjom ili kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje.

Vlasnici stanova u stambenim i stambeno poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje ne podnose lično zahtev, već zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica.

 

Važno je naglasiti da se ova pogodnost nе odnosi na poslovnе objеktе, kao ni na invеstitorе koji su nеlеgalno gradili objеktе, a nisu se priključili na komunalnu infrastrukturu.

 

Šta je potrebno dostaviti?

 

Vlasnici u ovom ostavljenom roku treba nadležnom organu da dostave dokaz o postojećem završenom objektu, potom da dokaže da je vlasnik tog objekta, ali i da dokažu u vlasništvu ima samo taj konkretni objekat. Neposedovanje drugih nekretnina se dokazuje odgovarajućom izjavom koju sastavlja vlasnik ili advokat, a koja treba biti overena od strane notara.

 

Takođe je potrebno dostaviti i dokaz o tome da je pokrenut postupak ozakonjenja.

 

Čak i u situaciji da nije pokrenuto ozakonjenje, moguće je izvršiti priključaktako što će biti dostavljena overena izjava o tome da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje. Ovu izjavu takođe sastavlja vlasnik ili advokat, a ista treba biti overena od strane notara.

 

Kada je okjekat stečen kupovinom radi trajnog rešenja stambenog pitanja dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen kod suda ili notara, kao i izjavu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

 

Ukoliko vlasnik nema prebivalište u stanu čijom je kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje, potrebno je da dostavi izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima svog porodičnog domaćinstva, useliti u predmetni stan.

 

Osim navedenog potrebno je dostaviti i očitanu ličnu kartu, odnosno kopiju lične karte koja ne sadrži čip vlasnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva, kao i geodetski snimak objekta za koji se traži privremeno priključenje, odnosno i ugovori o kupovini ili izgradnji, poklonu, rešenje o nasleđivanju ili neka druga isprava kojom dokazuje pravo svojine.

 

Šta se dešava nakon podnošenja zahteva?

 

Uredba je predvidela da, nakon što se utvrdi ispunjenost tehničkih uslova, privredno društvo koje je zaduženo za snabdevanje strujom, gasom, grejanjem, vodom ili za kanalizaciju donosi akt o odobrenju za privremeno priključenje, određuje naknadu za priključenje, vrši izgradnju priključka i vrši priključenje na distributivnu mrežu.

 

Po dobijanju obaveštenja od privrednog društva o privremenom priključenju objekta na infrastrukturnu mrežu, nadležni organ obaveštava lokalnu poresku administraciju da je nezakonito izgrađeni objekat privremeno priključen na komunalnu i ostalu infrastrukturu, u cilju utvrđivanja poreza na imovinu.

 

Za sva dodatna pitanja i pravnu podršku u vezi sa privremenim priključkom možete konktaktirati našu advokatsku kancelariju putem kontakt forme, slanjem upita na e-mail: office@mlaw.rs ili pozivom na broj telefona: 0641050077.

 

Postavite Komentar