Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Redovno kontrolisanje zdravlja zaposlenog

Redovno kontrolisanje zdravlja zaposlenog

Redovno kontrolisanje zdravlja zaposlenog

Redovno kontrolisanje zdravlja zaposlenih predstavlja pozitinu meru koju može da preduzima svaka kompanija koja brine o dobrobiti svojih zaposlenih. Ova mera podrazumeva periodične medicinske preglede koje zaposleni prolaze kako bi se očuvalo i unapredilo njihovo zdravlje na radnom mestu. Ipak, u određenim situacijama ova mera nije prepuštena poslodavcu na volju, već je predviđena kao redovna obaveza kompanija.

 

Da li se obaveza redovnog kontrolisanja zdravlja zaposlenog prema rizicima radnog mesta odnosi na sva radna mesta?

 

Prema članu 38. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (dalje: Zakon) zaposleni ima pravo i obavezu da redovno kontroliše svoje zdravlje prema rizicima radnog mesta, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. Takođe, zaposleni koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, ima pravo i obavezu da obavi lekarski pregled na koji ga upućuje poslodavac.

 

Ipak, važno je naglasiti da u situaciji kada je aktom o proceni rizika utvrđeno izlaganje određenim opasnostima i štetnostima za koje je podzakonskim propisima propisana obaveza poslodavca da uputi zaposlenog na ciljani lekarski pregled, zaposleni ima obavezu da obavi ciljani lekarski pregled na koji ga upućuje poslodavac. Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis radnog procesa sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja pri obavljanju svih poslova u radnoj sredini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Da li lekarski preglesi obavezni samo za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom?

 

Ciljani lekarski pregledi propisani su razvnim propisima za:

 

• zaposlenog koji je izložen azbestu- član 17. Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu,

• zaposlenog koji je izložen karcionogenima ili mutagenima- član 15. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima,

• zaposlenog koji radi na radnom mestu na kojem je izloženost veća od gornjih akcionih vrednosti izloženosti buci- član 20. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci,

• zaposlenog koji koristi opremu za rad sa ekranom- član 6. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom,

• zaposlenog koji prijavi bilo koji neželjeni ili neočekivani efekat ili kada se utvrdi izloženost iznad graničnih vrednosti izloženosti- član 9. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju,

• mlade- član 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih,

• zaposlene na radnom mestu na kome je izloženost veća od granične vrednosti izloženosti veštačkim optičkim zračenjima- član 10. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima,

• ako je kod zaposlenog utvrđena bolest ili postoji nepovoljan uticaj na zdravlje, za koje služba medicine rada smatra da su rezultat izloženosti mehaničkim vibracijama na radnom mestu- član 10. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

• kao i na drugim mestima za povećanim rizikom.

 

Koje dužnosti poslodavca i zaposlenog Zakon propisuje?

 

Poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodični lekarski pregled u toku rada. Poslodavac je takođe dužan da zaposlenom koji rad obavlja noću u skladu sa zakonom, obezbedi prethodni i periodični lekarski pregled.

Lekarski pregledi mogu da budu prethodni, periodični ili ciljani lekarski pregledi zaposlenih i vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima.

Poslodavac je takođe dužan da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a najkasnije u roku od pet godina od prethodnog pregleda.

Troškovi lekarskih pregleda padaju na teret poslodavca.

Sva dodatna pitanja u vezi sa bezbednošću i zaštitiom na radu moguće je uputiti našem pravnom timu putem e-mail adrese: office@mlaw.rs, putem naše kontakt forme ili na broj telefona: 062 334 504.

Postavite Komentar