Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Sedište firme- 10 najčešćih pitanja
sedište firme

Sedište firme- 10 najčešćih pitanja

Sedište firme

Sedište firme je mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara. Ovo je definicija koju daje Zakon o privrednim društvima (dalje: „ZPD“), a u daljem tekstu ćemo odgovoriti na 10 najvažnijih i najčešćih pitanja u vezi sa tim.

 

  1. Da li firma može da prima poštu na drugu adresu?

Da, ukoliko je iz poslovnih razloga jednostavnije i praktičnije, privredno društvo/preduzetnik može imati adresu za prijem pošte koja je različita od sedišta. Da bi to u praksi zaista zaživelo nije dovoljno samo obavestiti treća lica (na primer saradnike, partnere ili neki državni organ) već je potrebno adresu za prijem pošte registrovati u Agenciji za privredne registre (dalje: „APR“). Ovu adresu je moguće registrovati već prilikom osnivanja, a moguće je i naknado da se odredi i registruje kao promena. Tokom rada firme, može doći do promena, te je i adresu za prijem pošte, kao i samo sedište sasvim jednostavno promeniti u APR-u.

 

  1. Da li ogranci imaju svoju adresu ili koriste sedište firme?

Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom i zato ima svoju adresu. Ona se takođe registruje i menja u APR-u.

 

  1. Da li može na istom poslovnom prostoru biti registrovano sedište više firmi?

Da. Ipak u pojedinim situacija, kada je određena delatnost u pitanju, treba dobro ispitati uslove, kako se ne bi poslovalo suprotno zakonu.

Zakon o trgovini uređuje uslove i način za obavljanje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Za obavljanje trgovine na prodajnom mestu moraju biti ispunjeni minimalni tehnički uslovi, koji se odnose na prostor, opremu i uređaje. Takođe, ukoliko je više firmi registrovano, na primer, u jednom poslovnom prostoru neophodno je da jasno i nedvosmisleno treća lica budu obaveštena sa kim posluju, odnosno da ne budu dovedena u zabludu u pogledu identiteta firme.

 

  1. Kako se menja sedište?

APR je nadležni organ kome je potrebno dostaviti propisima predviđenu dokumentaciju radi promene registrovanog sedišta. Postupak je poprilično jednostavan i brzo se realizuje.

Adresa sedišta društva podrazumeva grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana, u skladu sa propisima kojima se uređuje teritorijalna organizacija, te je te nove podatke potrebno dostaviti APR. Od dana registracije promene, smatraće se da je javnost o tome obaveštena.

 

  1. Šta u slučaju da je registrovano sedište neke firme na adresi bez saglasnoti vlasnika nepokretnosti?

Relativno nove izmene ZPD su dale zainteresovanom licu pravo da u sudskom postupku traži brisanje tako registrovanog sedišta.

Na zahtev lica koje je podnelo tužbu za brisanje registrovane adrese sedišta registruje se zabeležba spora u skladu sa zakonom o registraciji, a reč je o hitnom postupku koji bi trebalo da bude sproveden za kraće vreme od prosečne dužine trajanja postupka.

Presudu kojom se nalaže brisanje registrovane adrese sedišta društva sud po pravnosnažnosti dostavlja APR-u radi registracije. Ako društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne registruje novu adresu sedišta, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti pokreće postupak prinudne likvidacije tog društva.

 

  1. Šta je izdvojeno mesto obavljanja delatnosti za preduzetnika?

Sedište preduzetnika je mesto na teritoriji Republike Srbije gde preduzetnik obavlja delatnost. Preduzetnik može obavljati delatnost u izdvojenom mestu poslovanja koje može biti i izvan sedišta preduzetnika.

Izdvojeno mesto poslovanja, delatnost u izdvojenom mestu poslovanja, promene podataka, kao i prestanak i brisanje izdvojenog mesta poslovanja, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji u postupku pred APR-om. Preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu poslovanja.

 

  1. Da li sedište firme može biti u stambenom prostoru?

Načelno da. Opšti propisi ovo ne isključuju ovu mogućnost, ali je potrebno proveriti da li možda iz nekog drugog razloga može da nastane problem ukoliko je sedište firme registrovano u konkretnom stanu. Svakako bi bilo potrebno na vratima stana i na poštanskom sandučetu istaći naziv firme.

 

  1. Da li sedište firme može da bude u „virtuelnoj kancelariji“?

Odgovor je da. Virtuelna kancelarija je veoma atraktivan poslovni koncept koji omogućava korisnicima da bez troškova zakupa kancelarije, opremanje kancelarije, angažovanje radnika te pratećih troškova dobiju uslugu standardne kancelarije i uglavnom nude i mogućnost registracije sedišta. U ovom slučaju je veoma važno da firme polože u virtuelnoj kancelariji dokumentaciju o firmi koja po zakonu treba da se čuva u sedištu firme, kao i da daju važne informacije o firmi predstavnicima virtuelne kancelarije.

 

  1. Kako se menja sedište ukoliko nije zaključen ugovor o zakupu?

Zakon o obligacionim odnosima ne predviđa za Ugovor o zakupu obaveznu pisanu formu, te isti može biti zaključen i usmeno. Kako APR ne zahteva dostavljanje ovog ugovora prilikom registracije promene (ili osnivanja), nepostojanje pisanog ugovora ne predstavlja prepreku za registraciju.

 

  1. Koga je potrebno obavestiti o promeni sedišta?

Osim saradnika, kupaca, klijenata i poslovnih partnera, nakon registracije promene sedišta u APR-u, o istoj je potrebno obavestiti banku, poresku upravu i druge relevantne organe, o čemu je najbolje da se zastupnici posavetuju sa svojim knjigovođom ili poreskim savetnikom.

Za sva dodatna pitanja stojim našim klijentima na raspolaganju putem kontakt forme ili putem e-mail adrese: office@mlaw.rs

Postavite Komentar