Follow us
  >  Vesti   >  Šta donose izmene zakona o patentima?
Zakon o patentima

Šta donose izmene zakona o patentima?

 

Krajem prošle godine je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2021, dalje: „Zakon“), a cilj izmena se odnosi na usklađivanje sa najnovijim propisima EU u ovoj oblasti. Osim toga, zakonodavac je uočio potrebu za otklanjanjem određenih nedostataka.

 

Sertifikat o dodatnoj zaštiti

 

Poprilično neverovatno, ali dosadašnji Zakon o patentima je domaće proizvođače generičkih lekova stavljao u neravnopravan položaj u odnosu na proizvođače koji imaju sedište na teritoriji EU ili na teritoriji drugih zemalja koje imaju propise o izuzeću od zaštite ovim sertifikatom. Razlog za to je ležao u činjenici da su dosadašnji propisi predviđali da sertifikat o dodatnoj zaštiti zabranjuje, pored ostalog, i obavljanje pripremnih radnji za proizvodnju leka ili skladištenje leka koji je zaštićen sertifikatom na teritoriji Republike Srbije. Samim tim su ove radnje mogle da obavljaju kompanije sa teritorije EU, odnosno sa teritorija drugih zemalja koje imaju propise o izuzeću, dok su domaći proizvođači morali da sačekaju istek važenja istog. Izmenama i dopunama Zakona se otklanja ovaj nedostatak tako što se propisuje da domaći privredni subjekti, i pored toga što u Republici Srbiji važi sertifikat, mogu da obavljaju pripremne radnje za proizvodnju i skladištenje datog leka.

 

Osim toga, proizvođač leka ili medicinskog proizvoda može da otpočne proizvodnju najranije šest meseci pre isteka važenja sertifikata radi skladištenja na teritoriji Srbije, kako bi se nakon isteka odgovarajućeg sertifikata stavili na tržište Srbije. Uvedenim izmenama je predviđeno da će lek ili medicinski proizvod, koji je zaštićen sertifikatom o dodatnoj zaštiti, moći da se proizvodi ili skladišti u Srbiji samo za svrhu izvoza pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda.

 

Sertifikat o dodatnoj zaštiti je teritorijalno pravo i predstavlja produženje važenja patenta za najviše pet godina.

 

Podnošenje prijave patenta

 

Novo je takođe da prijava kojoj je priznat datum podnošenja ne može biti naknadno izmenjena promenom niti proširenjem predmeta zaštite. Izmene i dopune podataka sadržanih u prijavi se mogu vršiti do donošenja rešenja po prijavi patenta.

 

Pre prijema izveštaja o pretraživanju, podnosilac prijave patenta nije više u mogučnosti da menja opis patenta, patentne zahteve ili nacrt prijave, dok po prijemu izveštaja o pretraživanju može sam da ih izmeni. Shodno tome, izmene ne mogu da se odnose na elemente prijave patenta za koje nije urađen izveštaj o pretraživanju i koji nisu u vezi sa pronalaskom ili grupom pronalazaka koji čine jedinstvenu pronalazačku zamisao, a za koje je prvobitno tražena zaštita.

 

Propisi predviđaju da postupajući organ može priznati samo jedan patent ako su za isti pronalazak podnete dve ili više prijava sa istim priznatim datumom podnošenja, odnosno datumom prvenstva, od strane istih podnosilaca ili njihovih pravnih sledbenika.

 

Mali patent

 

Izmenama Zakona je iskorišćena prilika za proširenje predmeta zaštite malog patenta. Ova novost ima za cilj stvaranje što povoljnijeg okruženja za podsticaj razlih inovativnih aktivnosti koje doprinose konkurentnosti na tržištu, ali i rastu privrednog razvoja, jer dovodi do podsticanja tehnološke različitosti koja rezultira dostupnošću novih proizvoda na tržištu.

 

Dosadašnji Zakon je ograničavao zaštitu malim patentom samo na proizvode koji se odnose na konstrukciono rešenje ili raspored sastavnih delova proizvoda. Poboljšanje novim propisima se ogleda u proširenju predmeta zaštite malim patentom na sve predmete, odnosno proizvode. Ovo znači će zaštitu malim patentom moći da ostvare i proizvodi koji se ne odlikuju konstrukcionim rešenjem, a koji mogu biti značajni i veoma inovativni i atraktivni na tržištu.

 

Zakon predviđa i eksplicitno navedene izuzetke od ove vrste zaštite, pa se ne mogu zaštiti malim patentom pronalasci iz oblasti biotehnologije, supstance, lekove, supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili postupku lečenja, biljne sorte ili životinjske rase.

 

U pogledu postupka ispitivanja malog patenta, predmet pronalaska koji je naveden u prijavi se ne ispituje na novost, inventivni nivo i industrijsku primenljivost.

 

Advokatska kancelarija Momčilović posebnu pažnju posvećuje zaštiti industrijske i intelektualne svojine i svojim klijetima pruža kompletnu pravnu uslugu u ovoj oblasti. Za dodatna pitanja u vezi sa novim propisima o zaštiti patenata možete nam se obratiti putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar