Follow us
  >  Vesti   >  Šta donose izmene Zakona o planiranju i izgradnji?
Brownfield

Šta donose izmene Zakona o planiranju i izgradnji?

izmene Zakona o planiranju i izgradnji

Do danas se sprovodila javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Izdvajamo najvažnije šta nas uskoro očekuje kada je izgradnja u pitanju.

Tekst nacrta novog zakona sa obrazloženjem i odredbama je dostupan klikom ovde.

Koje su najznačajnije izmene?

 

  • Ukidanje konverzije uz naknadu

 

Možda najznačajnija novina za opštu javnost koju bi novi propisi trebalo da uvedu jeste ukidanje pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz plaćanje naknade. Primena u praksi Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, pokazala se kao neisplativa, te se isti prema stavu zakonodavca možda treba ukinuti.

Prema novom zakonskom rešenju obaveza plaćanja naknade i dalje bi ostala, ali za krug lica čiji će položaj biti određen posebnim propisima, a to su: sportska društva i udruženja, stambene i zemljoradničke zadruge, kao i lica na koja se primenjuje Aneks G o sukcesiji.

 

  • Nove pogodnosti za investitore

 

Novim zakonskim odredbama predviđa se i mogućnost pribavljanja informacija o lokacijskim uslovima na zahtev investitora i to kod notara/preduzetnika koji su registrovani za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja van objedinjene procedure.

Dalje se predviđa se olakšana procedura za investitore koji ulažu u projekte od „posebnog značaja“ tako što se ukida naknada za promenu namene poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, ali samo u slučaju da se radi o izgradnji objekata od „posebnog značaja za Republiku Srbiju“. Ipak ostaje otvoreno pitanje šta će se smatrati projektom od „posebnog značaja“, a odluku o tome bi donosila Vlada Republike Srbije. Osim toga, radi efikasnosti predviđa se naročita hitnost postupaka u kojem se realizuju projekti od „posebnog značaja“, što podrazumeva kraće rokove.

 

  • Zelena gradnja i usklađivanja EU trendovima

 

Jedan od motiva iniciranja izmena i dopuna zakona jeste usklađivanje sa evropskom regulativom koja se odnosi na građevinske radove i građevinske proizvode CPR 305/2011/EU, kao i sa Direktivom o energetskim performansama zgrada 2010/31/EU.

Imajući ovaj motiv u vidu, izmene predviđaju da će se sertifikat o energetskim svojstvima zgrada koji čini sastavni deo tehničke dokumentacije prilagati prilikom overe ugovora o kupoprodaji odnosno zakupu objekata. Takođe se propisuje da sve nove zgrade moraju imati sertifikat o energetskim svojstvima zgrade odnosno njihovim posebnim delovima. Ništa manje važni nisu ni rokovi za pribavljanje ovih sertifikata od strane vlasnika zgrada. Da bi izmene bile sprovedene efikasno u praksi kontrolu ispunjavanja ove obaveze će vršiti jedinica lokalne samouprave.

Važna izmena jeste i uvođenje novih elemenata „zelene agende“. Tako možemo očekivati da uskoro bude propisana obaveza priključenja svih vlasnika objekata na postojeću infrastrukturu (vodovoda, kanalizacije, gasovoda i daljinskog grejanja, s tim da vlasnik objekta koji se priključuje nema obavezu plaćanja naknade za priključenje na navedenu infrastrukturu, već da je to obaveza privrednog društva čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave).

Veoma atraktivno za investitore jeste rešenje prema kom bi bilo propisano da investitori koji u skladu sa ovim zakonom po završetku objekta pribave sertifikat zelene gradnje imaju pravo na umanjenje obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u visini od 10 % u odnosu na ukupno određeni iznos doprinosa.

 

  • Ko je glavni državni urbanista?

 

Ovim izmenama, ako budu kao takve stupile na snagu biće propisano da se pored glavnih urbanista u jedinicama lokalne samouprave ustanovljava i glavni državni urbanista, koji poslove glavnog urbaniste obavlja za celu teritoriju Republike Srbije.

 

  • Agencija za prostorno planiranje i urbanizam

 

Centralni registar planskih dokumenata bi trebalo da vodi novi organ: Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Ova Agencija bi trebalo da preuzme zaposlene i postavljena lica u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji rade na poslovima iz delokruga Agencije, kao i predmete, arhivu, opremu, sredstva za rad i dr.

Sa druge strane Republički geodetski zavod bi bio dužan da u roku od 30 dana, od dana osnivanja Agencije, Agenciji ustupi podatke, softver i svu raspoloživu dokumentaciju u vezi sa Centralnim registrom planskih dokumenata.

 

  • Brownfield investiranje

 

Ovim izmenama bi se uveo i zakonski pojam, koji je u praksi već ustaljen, a odnosi se na termin: „brownfield investiranje“.

Brownfield investicija jeste vrsta direktnih stranih ulaganja gde investitor ulaže u postojeći objekat da bi započela svoje poslovanje u stranoj zemlji. Dakle brownfield investicija predstavlja zakup ili kupovinu već postojećeg objekta u stranoj zemlji. Izmene zakona predviđaju obavezu jedinica lokalnih samouprava da u roku od 6 meseci od dana osnivanja Agencije, dostave podatke o brownfield lokacijama na svojoj teritoriji. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam bi trebala u roku od 6 meseci od dostavljanja podataka o brownfield lokacijama da sačini registar podataka o tim lokacijama i učini ga javno dostupnim. Ovo bi trebalo da rezultira privlačenjem brownfield investicija u našu zemlju.

Sva pitanja u vezi sa propisima koji se odnose na izgradnju i urbanizam moguće je uputiti putem naše kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar