Follow us
  >  Vesti   >  Šta donose nove izmene Zakona o elektronskom fakturisanju?
nove izmene Zakona o elektronskom fakturisanju

Šta donose nove izmene Zakona o elektronskom fakturisanju?

Šta donose nove izmene Zakona o elektronskom fakturisanju?

Početkom decembra ove godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (dalje: ZEF). U nastavku smo pisali o tome koje izmene stupaju na snagu i kako se one odražavaju na poslovanje privrednih subjekata u našoj zemlji.

 

Najvažnije izmene postojećeg Zakona o elektronskom fakturisanju su sledeće:

 

 1. Pojašnjenje na koje privredne subjekte se ZEF primenjuje

Novim izmenama se precizira da se ovaj Zakon ne odnosi na fizička lica, koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalnih delatnosti. Dalje je predviđeno da se na NBS primenjuju pravila koja se odnose na subjekte javnog sektora.

 

 1. Usklađivanje pojma „subjekt javnog sektora“ 

„Subjekt javnog sektora” je entitet koji pripada sektoru države, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javno preduzeće, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća, nezavisno od toga da li je u obuhvatu sektora države.

 

 1. Propisano je obavezno izdavanja e-Fakture ka subjektima javnog sektora po osnovu svih zahteva za isplatu

Ovom novinom se jasno propisuje obaveza da se subjektima javnog sektora izdaju e-Fakture, kako za transakcije, tako i za ostale zahteve za isplatu i to nezavisno od toga da li se pomenute fakture i zahtevi registruju na CRF ili ne.

Ova obaveza je predviđena kako za obavezne korisnike SEF-a, tako i za obveznike poreza na prihod od samostalnih delatnosti (preduzetnici) i obveznike poreza na dobit pravnih lica (pravna lica), a koja nisu obavezni korisnici SEF.

Ipak treba imati na umu da predračuni ne predstavljaju zahteve za isplatu, nego ponudu, te se predračuni ne izdaju preko SEF, bez obzira na to da li se upućuje subjektu javnog ili subjektu privatnog sektora.

 

 1. Proširen je obim izuzetaka od obaveze izdavanja e-Faktura 

Prema izmenama ZEF-a ne postoji obaveza izdavanja e-Faktura u sledećim situacijama:

 • Promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju
 • Ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
 • Nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga, „uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke”
 • Isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju
 • Promet dobara i usluga bez naknade
 • Transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem (takse za izdavanje dokumenata – uverenja i slično)
 • Zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.

 

 1. Pojašnjeno je koji subjekti imaju obavezu elektronskog evidentiranja PDV u SEF

Prema izmenama i dopunama ZEF-a od ove obaveze su izuzeta lica koja se smatraju poreskim dužnicima, ali koji nisu u PDV sistemu i nisu se registrovali kao dobrovoljni korisnici.

Međutim, ukoliko su iz bilo kog razloga već postali dobrovoljni korisnici, onda jesu u obavezi izvršiti ovu PDV evidenciju.

 

 1. Unete su izmene i pojašnjenja u načinu evidentiranja PDV u SEF

Pojašnjeno je se da se elektronsko evidentiranje PDV vrši zbirno za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu, posebno po poreskim stopama, osim za:

 • Promet dobara i usluga, uključujući i dati avans za koje je primalac poreski dužnik;
 • Promet dobara i usluga, uključujući i primljeni avans, koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalnih delatnosti (u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana) i obvezniku poreza na dobit pravnih lica (u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica), kada je poreski dužnik lice koje vrši promet. Primer: Obveznik PDV (korisnik SEF) vrši PDV oporeziv promet preduzetniku ili pravnom licu u Srbiji, koji nisu korisnici SEF (nisu PDV obveznici, niti dobrovoljni korisnici). Izdaje im račun izvan SEF, a PDV koji obračunava na svoj promet evidentira u pojedinačnu evidenciju PDV.

 

 1. Predviđeno je da se odbijena elektronska faktura može naknadno prihvatiti

Od 1. januara 2023. godine će se odbijena elektronska faktura moći naknadno prihvatiti  i to važi za sve fakture, osim za one koje su registrovane na CRF.

Važno je znati da se prihvaćena faktura ne može naknadno odbiti.

Osim izmena ZEF-a, usvojene su i izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, a prema čijim izmenama se prethodni PDV može odbiti samo po prihvaćenim fakturama.

 

 1. Regulisan je status fakture u slučaju privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura

Regulisano je da se elektronska faktura, u slučaju da nastupi privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura, smatra dostavljenom u momentu ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

Postavite Komentar