Follow us
  >  Vesti   >  Startap, Spinof i poslovni anđeo- novi Zakon o inovacionoj delatnosti

Startap, Spinof i poslovni anđeo- novi Zakon o inovacionoj delatnosti

Novi Zakon o inovacionoj delatnosti (dalje: „Zakon“) stupio je na snagu 5. januara 2022. godine i doneo sa sobom definicije važnih pojmova u privredi, kao što je na primer Startap (start-up).

Cilj donošenja ovog Zakona jeste uključivanje inovacionog sistema Republike Srbije u Evropski istraživački prostor i Inovacionu uniju. Na ovaj način inovacioni sistem se usmerava prema istraživanjima što rezultira inovativnim proizvodima i procesima koji podstiču privredni i društveni razvoj. Ujedno se ovim propisima otklanjanjaju prepreke za pristup finansijskim sredstvima i daje se podsticaj transferu tehnologija u privredu, a investitorima olakšava da identifikuju svoje ciljne kompanije.

Pored novih poreskih i finansijskih podsticaja uvedenih u decembru 2021. godine, novi Zakon predstavlja još jedan korak ka stvaranju povoljnih poslovnih uslova za razvoj industrije znanja u Srbiji.

 

Naš pravni tim je izdvojio dve glavne novine koje donosi novi Zakon:

• definisanje novih inovativnih subjekata (startap, spinof, poslovni anđeli);
• predviđeno je uspostavljanje mreže naučno-tehnoloških parkova kao savetodavnog tela u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i uspostavljanje novog registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema i proširene su nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost.

 

Šta je zapravo startap kompanija?

Startap (engl. start-up) je novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta.

 

Pored startapa definisan je i pojan spinofa (spin-off), te je:

Spinof (engl. spin-off) je startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija. Spinof naučnoistraživačke organizacije jeste startap osnovan sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada.

Osim ovih drugi inovativni subjekti mogu biti pravna i fizička lica koja se bave inovacionom delatnošću i koji su upisani u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

 

Kako da znate da li je Vaša ideja pretočiva u inovacionu delatnost?

Inovaciona delatnost podrazumeva razvojne aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta, pa ukoliko Vaša buduća usluga ili proizvod ispunjavaju ove osobine, nova regulativa može biti primenjiva i na Vašu postojeću ili buduću kompaniju, a vrata za nove finansijske podrške otvorena.

Inovacija jeste primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija.

 

Poslovni anđeo, ko je to?

Poslovni anđeo je investitor koji u startap ulaže finansijska sredstva i koji se kao takav upisuje u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

 

Usvajanjem krovne Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – „Moć znanja“, a potom i Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine, sa akcionim planovima, zaokružen je strateški okvir inovacionog sistema Republike Srbije, dok je usvajanjem novog Zakona o inovacionoj delatnosti unapređen regulatorni okvir.

Postavite Komentar