Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Uslovi za otvaranje poliklinike za antiage tretmane

Uslovi za otvaranje poliklinike za antiage tretmane

 

Uslovi za otvaranje poliklinike su regulisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) koji je predvideo sedam vrsta privatne prakse, odnosno:

 

1) lekarska ordinacija (opšta, specijalistička i užespecijalistička);

2) ordinacija dentalne medicine (opšta i specijalistička);

3) poliklinika;

4) laboratorija (za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom, mikrobiologiju sa virusologijom, patohistologiju sa citologijom);

5) apoteka privatna praksa;

6) ambulanta (za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju);

7) laboratorija za zubnu tehniku.

 

Ovim Zakonom je, dalje, uređeno da se poliklinika može osnovati za najmanje dve različite oblasti medicine, odnosno dentalne medicine.

 

Treba imati na umu da propisi za osnovanje poliklinike nisu svedeni samo u tekstu Zakona o zdravstvenoj zaštiti već je ova oblast uređena i Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik, 22/2013 i 16/2018; dalje: Pravilnik). Bliži uslovi koji se odnose na kadar, prostorije, neophodnu opremu i lekove su propisani navedenim Pravilnikom, prema kojem:

– u pogledu kadra se od poliklinike zahteva da ima: tri doktora medicine, odnosno doktora stomatologije različitih specijalnosti i dve medicinske sestre – tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

– a u smislu prostora poliklinika treba ispuni sledeće opšte uslove:

 

1) da je građen od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;

2) da je priključen na električnu i telefonsku mrežu;

3) da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;

4) da postoje posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;

5) da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;

6) da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu;

7) da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost;

8) da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 – 25 stepeni Celzijusa;

9) da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;

10) da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;

11) da postoji odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;

12) da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

13) da svaka prostorija ispunjava predviđeni minimum kada je u pitanju površina

 

Oglasna tabla

 

Osnivač poliklinike je dužan je da u prostorijama poliklinike, na vidnom mestu, istakne oglasnu tablu dimenzija 50 x 50 cm, sa sledećim podacima:

 

1) naziv pod kojim poliklinika obavlja zdravstvenu delatnost, utvrđenu u skladu sa rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) delatnost koju obavlja na osnovu rešenja Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti;

3) ime osnivača poliklinike;

4) datum početka obavljanja zdravstvene delatnosti utvrđen rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;

5) fotokopija izdatog rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

6) spisak zdravstvenih radnika sa navedenim specijalnostima sa kojim je osnivač poliklinike zaključio ugovor o dopunskom radu.

 

Delatnost

 

Poliklinika može obavljati onu delatnost za koju Ministarstvo zdravlja, rešenjem zdravstvenog inspektora, utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi za rad i nakon što izvrši upis u registar Agencije za privredne registre, a delatnost su:

 

specijalistički lekarski pregledi i ambulantne dijagnostičke i terapijske intervencije iz registrovanih oblasti rada, a ukoliko je oblast rada i neka od hirurških grana medicine, delatnost su i intervencije/operacije za čije izvođenje nije potrebna opšta anestezija ili višečasovni nadzor nad zdravstvenim stanjem pacijenta.

 

Dakle, poslovi za koje bi bila neophodna i hirurška sala nisu predviđeni u poliklinici, kao privatnoj praksi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Ipak, posebnim Pravilnikom, Pravilnikom o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija („Sl. glasnik RS“, br. 97/2020, 77/2021 i 89/2021) propisane su medicinske procedure u jednodnevnoj hirurgiji i medicinske procedure „antiage“ medicine koje se obavljaju u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi registrovanim iz hirurških grana medicine, odnosno dentalne medicine, a koje nisu registrovane za stacionarno lečenje, kao procedure novih zdravstvenih tehnologija.

 

Medicinskom procedurom u jednodnevnoj hirurgiji se smatra hirurška intervencija čije trajanje i postoperativna nega pod nadzorom ne sme biti duže od radnog vremena zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, sa niskim rizikom od postoperativna krvarenja, lakom kontrolom bola i otpuštanjem pacijenta na dan hirurške intervencije, a bez povećanog rizika po pacijenta. Medicinske procedure u jednodnevnoj hirurgiji i bliži uslovi za njihovo obavljanje u pogledu kadra, prostora, opreme, lekova i medicinskih sredstava propisane su u Prilogu 1. Pravilnika o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija. U skladu sa ovim Pravilnikom, poliklinika koja, nakon osnivanja i registracije, želi da obavlja određene medicinske procedure u jednodnevnoj hirurgiji podnosi Ministarstvu zdravlja Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje nove zdravstvene tehnologije.

 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa osnivanjem poliklinike Vam naši advokati stoje rado na raspolaganju.

Postavite Komentar