Follow us
  >  Vesti   >  Centralna evidencija stvarnih vlasnika- novine i izmene
Izmene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Centralna evidencija stvarnih vlasnika- novine i izmene

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Narodna skupština Republike Srbije krajem februara ove godine je usvojila izmene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Zakon).

 

Iako Zakon na prvi pogled nije doživeo veće izmene, već se one odnose na svega nekoliko članova, značaj najnovijih izmena ipak nije zanemarljiv. U praksi neretko stvarala dilema u pogledu određivanja lica koje je po Zakonu ovlašćeno za vršenje radnji evidentiranja u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Iz tog razloga se javila potreba za ovim izmenama, dok drugi motiv izmena leži u digitalizaciji i pojednostavljenju postupka.

 

Koje izmene su usvojene?

  • Ovlašćeno i odgovorno lice

Ovim izmenama je u članu 3. Zakona razjašnjeno koja su lica u skladu sa Zakonom ovlašćena za evidentiranje podataka u Centralnoj evidenciji, što je do sada bilo sporno.

Propisano je da se pod ovlašćenim licem u postupku osnivanja elektronskim putem smatra osnivač nove kompanije. U preostalim slučajevima u ulozi ovlašćenog lica nalazi lice koje je u postojećoj kompaniji ovlašćeno za zastupanje.

  • Prekršajna odgovornost

Možda za kompanije značajna informacija jeste da je istim članom Zakonodavac ove kategorije lica izjednačio sa odgovornim licem u Registrovanom subjektu. To dalje znači da je osnivač odnosno lice ovlašćeno za zastupanje biti prekršajno odgovorno u slučaju kršenja propisa iz ovog Zakona. To primera radi znači da će se osnivač u postupku elektrodnog osnivanja kompanije za propust kazniti prekršajno sa kaznom u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, dok će kompanija biti kažnjena novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara.

  • Način evidentiranja stvarnih vlasnika kompanije

Izmenama je preciziran način evidentiranja podataka u Centralnoj evidenciji u postupku osnivanja kompanija. Osnivač kompanije evidentiranje u Centralnu evidenciju vrši posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata. Kada su u pitanju promene u vlasničinoj strukturi već registrovanih kompanija, ovlašćeno lice za zastupanje vrši izmene putem iste korisničke aplikacije.

 

Od kada se primenjuju ove izmene?

 

Navedene izmene će se primenjivati od 01. oktobra 2023. godine, dok će se preostale izmene naći u primeni od 16. maja 2023. godine.

Sva dodatna pitanja moguće je uputiti na e-mail adresu: office@mlaw.rs ili putem kontakt forme.

Postavite Komentar