Follow us
  >  Vesti

Svetski dan prava deteta Svetski dan prava deteta je poseban i važan dan i obeležava se u celom svetu 20. novembra. služi čime se skreće pažnja na posebna prava i potrebe dece. Mi u advokatskoj kancelariji Momčilović posebnu pažnju posvećujemo pravima deteta i zastupanju ove posebne grupe najmlađih klijenata, a ovaj

Novi zakon o legalizaciji Novi Zakon o legalizaciji je tema o kojoj se govori već neko vreme, a predstavlja predmet interesovanja velikog broja vlasnika nelegalizovanih objekata u Srbiji. Sve dok ova oblast ne bude uređena, Srbija ne može da iskoristi svoj potencijal kada je u pitanju privlačenje investicija. Svedoci smo da proces

Socijalno preduzetništvo Zakon o socijalnom preduzetništvu stupio je na snagu 15.02. ove godine, a od danas, 15.11.2022. godine pravna lica i preduzetnici koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre (dalje: „APR“) imaju mogućnost da registruju status subjekta socijalnog preduzetništva kojim se označava prevashodni cilj njihovog delovanja u društvenom

Popis stanovništva i zaštita ličnih podataka Popis stanovništva predstavlja sveobuhvatnu radnju prikupljanja podataka o građanima i domaćinstvima i isti se na teritoriji Republike Srbije odvijao u oktobru mesecu ove godine.   Popis je obuhvatao popis stanovništva, popis domaćinstava i popis stanova i kao takav je po sadržaju i obimu sveobuhvatno i najšire statističko

Centralna evidencija stvarnih vlasnika - problemi iz prakse Centralna evidencija stvarnih vlasnika jeste elektronska, javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici registrovanog subjekta. Svrha ove evidencije je da omogućava efikasnije sprovođenje nacionalnog sistema otkrivanja i pomaže sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Podaci o stvarnim

Odgovornost kontrolnog člana društva Ko se smatra kontrolnim članom društva?   Zakon o privrednim društvima (dalje: „ZPD“) određuje pojam kontrolnog člana privrednog društva članovima 61 i 62 Zakona. Prema ovim zakonskim odredbama element na osnovu koga se određuje da li je neko lice kontrolni član društva jeste većinsko učešće navedenog lica u kapitalu

Beneficije za povratnike iz inostranstva Beneficije za povratnike u Srbiju je program koji olakšava i podstiče povratak visokoobrazovanih ljudi iz dijaspore da se vrate i rade u Srbiji uz podršku Vlade Srbije. Cilj projekta je prepoznavanje visokokvalifikovanih lica sa jedne strane i domaćih kompanija koje okupljaju ovu ciljnu grupu sa druge strane. Ovaj program je namenjen visokoobrazovanim stručnjacima poreklom iz Srbije koji su neposredno