Follow us
  >  Vesti   >  Obavezna registracija podatka o polu člana društva- rodna ravnopravnost vs. zaštita podataka o ličnosti
Registracija pola u APR

Obavezna registracija podatka o polu člana društva- rodna ravnopravnost vs. zaštita podataka o ličnosti

Obavezna registracija podatka o polu člana društva- rodna ravnopravnost vs. zaštita podataka o ličnosti

Od pre mesec dana, odnosno od  01.06.2022. godine u primeni su nove odredbe Zakona o privrednim društvima (dalje: „ZPD“). Jedna od izmena koja privlačni pažnju stručne javnosti jeste dopuna člana 9a ZPD, koji se odnosi na podatke o licima za koje postoji obaveza registracije shodno Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (dalje: „APR“).

 

Šta predviđa novi član 9a ZPD?

Podaci o licima koja se registruju

Član 9a

Podaci o licima za koje po ovom zakonu postoji obaveza registracije, a koji se registruju u skladu sa zakonom o registraciji su:

 

          1) za domaće fizičko lice – lično ime, pol i jedinstveni matični broj građana;

          2) za stranca – lično ime, pol, broj pasoša i država izdavanja, odnosno evidencijski broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca        i zemlja izdavanja;

          3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj;

          4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano.

 

Prema dosadašnjim propisima u lične podatke članova društva koji se obavezno registruju su spadali:

  • za domaće državljane: lično ime i JMBG;
  • za strane državljane: lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno evidencijski broj ili broj lične karte i zemlja izdavanja.

Novina se odnosi isključivo na podatak o polu lica i predstavlja od 01.06.2022. godine obavezu registracije.

 

Izmene u registracionim prijava i/ili osnivačkom aktu?

 

ZPD predviđa obavezu registrovanja podataka o polu. Da bi se podatak registrovao potrebno je uneti podatke u odgovarajuću registracionu prijavu, koja pak treba da bude u celosti ispunjena identičnim podacima koji su navedeni i u osnivačkom aktu.

Imajući to u vidu dolazimo do zaključka da je ova izmena ZPD iako ne predviđa eksplicitno, za sobom povlači i obavezu navođenja podatka o polu i u osnivačkim aktima privrednih društava.

 

U momentu sastavljanja ovog teksta APR još nije objavio izmenjene registracione prijave koje uključuju ovaj podatak, te je to korak koji se očekuje radi usklađivanja sa propisima.

 

Razlog uvođenja ovih izmena

 

Novine koje ZPD uvodi rezultat su usklađivanja sa postojećim odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, radi ostvarivanja i unapređivanja rodne ravnopravnosti na teritoriji Srbije. Ipak treba imati na umu da je podneto nekoliko Inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti  Ustavnom sudu Republike Srbije, a za koje je postupak još uvek u toku, te je i pravna sudbina ovih propisa i dalje neizvesna.

 

Ništa manje nije pažnje vredna i okolnost da se podatak o polu ima smatrati kao podatak o ličnosti. Tako, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ovi podaci imaju se tretirati na isti način kao i podaci koji su do sada bili predmet obrade od strane rukovaoca podataka o ličnosti.

 

To dalje znači da će se pod rukovaocima smatrati APR i privredno društvo čiji je član lice na koje se navedeni podaci odnose.

Sva dodatna pitanja u vezi sa privrednim pravom i aktuelnim novinama možete uputiti na naš e-mail: office@mlaw.rsili nas kontaktirati preko naše kontakt forme.

Postavite Komentar