Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji
DA LI STRANCI MOGU DA KUPUJU ZEMLJU U SRBIJI?

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji

Advokatska kancelarija Momčilović je poseban fokus u svom radu stavila na prava stranaca i svakodnevno savetuje i zastupa strane i domaće državljane u svim oblastima građanskog i privrednog prava.

Možda jedno od najčešćih pitanja koje dobijamo od stranaca je u vezi sa načinom sticanja nepokretnosti u Srbiji, te ćemo ovaj tekst posvetiti izlaganju mogućnosti za strance za sticanje nekretnina u Srbiji i odgovorićemo na najčešća pitanja.

 

  1. Da li stranci mogu uopšte da stiču nepokretnosti u Srbiji?

 

Odgovor je: DA. Strana fizička lica mogu da stiču nepokretnosti u Srbiji putem prenosa vlasništva koji može biti za života ili nakon smrti. Kada kažemo za života podrazumevamo primera radi sticanje  zaključenjem ugovora o poklonu, ugovora o kupoprodaji i dr. Sa druga strane stranac u Srbiji može takođe i da nasleđuje.

Bilo da je u pitanju nasleđe ili zaključenje ugovora kojim se stiče nepokretnost neophodno je da postoji ugovorni ili faktički reciprocitet između Srbije i države čije državljanstvo stranac poseduje. Iz tog razloga je za strane izuzetno važno da provere sa stručnim licem da li postoji reciprocitet između konkretnih zemalja, kako bi znali da li postoji uopšte mogućnost sticanja. Dobra je vesta da Srbija ima reciprocitet sa velikim brojem zemalja kada je u pitanju sticanje svojine na nepokretnostima.

 

Primer za državljane SR Nemačke: Da li državljani SR Nemačke mogu da stiču nepokretnosti u Srbiji?

 

Primera radi državljani SR Nemačke će moći da stiču nepokretnosti u Srbiji sklapanjem ugovora, odnosno pravnim poslovima koji se preduzimaju za života, jer Srbija i Nemačka imaju ugovoreni reciprocitet po ovom pitanju. Sa druge strane će oni moći i da nasleđuju, ali na osnovu pretpostavljenog faktičkog reciprociteta. To znači da će moći državljani Nemačke da nasleđuju u Srbiji, sve dok državljani Srbije imaju pravo nasleđivanja u nemačkoj i dok se to pravo primenjuje u praksi.

 

  1. Da li postoje neka ograničenja za strance?

 

Ograničenje o kom strani državljani treba da budu informisani se odnosi na sticanje poljoprivrednog zemljišta. Tako, strana fizička lica koja obavljaju profesionalnu delatnost u Srbiji, u našoj zemlji mogu da stiču svaki oblik nepokretnosti, pa i poljoprivredno zemljište – ali samo ukoliko su te nepokretnosti nužne za obavljanje te delatnosti. U praksi smo ipak svedoci da i stranci koji ne obavljaju delatnost u Srbiji ipak stiču poljoprivredno zemljište, prema propis predviđa ovo ograničenje.

 

  1. Da li strane firme mogu da stiču zemljište u Srbiji?

 

 

Baš kao i fizička lica i strana pravna lica mogu da stiču nepokretnosti u Srbiji. Uslov za sticanje je takođe postojanje ugovorenog ili faktičkog reciprociteta. Ukoliko Srbija nije zaključila ugovor kojim je ugovoren reciprocitet sa konkretnom zemljom u kom pravno lice ima sedište, biće potrebno da se pokrene postupak pred Ministarstvom pravde radi provere faktičkog reciprociteta.

Za pravna lica postoji još jedan uslov više u odnosu na uslove za fizička lica, a on se odnosi na obavljanje delatnosti u Srbiji. Da bi se utvrdilo za svaku konkretnu firmu potencijalnog nosioca prava svojine na nepokretnostima u Srbiji, da li ispunjava ovaj drugi uslov, postupak ispitivanje će po podnetom zahtevu sprovesti Ministarstvo pravde.

Na kraju je važno istaći da pravna lica bez ograničenja mogu da stiču i poljoprivredno zemljište ukoliko su ispunjena dva gorenavedena uslova.

 

4.  Šta se dešava sa pravom svojine i pravom na nasleđe nakon otpusta iz državljanstva Srbije?

 

Otpustom iz državljanstva Republike Srbije, domaći državljanin postaje strani državljanin i nepokretnosti može na dalje da stiče pod gorenavedenim uslovima. Nepokretnosti koje poseduje u momentu uručenja Rešenja o otpustu iz državljanstva ne trpe niakkave posledice promenom državljanstva. Kada je u pitanju pravo na nasleđivanje, od momenta otpusta iz državljanstva će za bivšeg domaćeg državljana važiti gorenavedena pravila za strance.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa raspolaganjem nepokretnostima u Srbiji možete uputiti na e-mail: office@mlaw.rs ili nas kontaktirati putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar