Follow us
  >  Pravni stavovi

Klauzula zabrane konkurencije Klauzula zabrane konkurencije kao deo ugovora o radu je često postavljena tema u našoj kancelariji kako od strane kompanija u ulozi poslodavca, ali ništa ređe ni od zaposlenih. Iz tog razloga smo u narednim redovima izdvojili osnovne informacije o ugovaranju zabrane konkurencije od strane poslodavca, ali svakako stojimo

Ulazak u Srbiju – vizni i bezvizni režim Kao mogućnost ulaska na teritoriju Republike Srbije potrebno je razlikovati dva načina: bezvizni i vizni režim. Bezvizni, kao što sama reč kaže, podrazumeva da stranac ulazi u Republiku Srbiju bez posebnog odobrenja nadležnih organa Republike Srbije. Ovakva privilegija predviđena je za zemlje potpisnice

Eksproprijacija Eksproprijacija je zakonom uređen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu. Postupak eksproprijacije je u Srbiji uređen Zakonom o eksproprijaciji. Pravo na imovinu reguliše i Ustav RS kao i Evropska kovencija o ljudskim pravima, kojima se garantuje svakom pravnom ili fizičkom licu mirno i nesmetano uživanje imovine. Ovi zakoni u

Izdržavanje deteta (alimentacija) U duhu svetskog dana prava deteta započinjemo niz tekstova na temu prava deteta. Kako je jedno od najčešćih pitanja u kancelarijama koje se bave porodičnim pravom upravo pravo na alimentaciju, odabrali smo ovu temu kao prvu. Slede tekstovi koji se donose na pravo deteta na izražavanje svog mišljenja,

Medijacija – pojam za najbolje rešenje spora Šta je medijacija?   Medijacija je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Medijacija je moguća naročito u imovinskopravnim sporovima čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, drugim imovinskopravnim

Sedište firme Sedište firme je mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara. Ovo je definicija koju daje Zakon o privrednim društvima (dalje: „ZPD“), a u daljem tekstu ćemo

Pravo stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji Advokatska kancelarija Momčilović je poseban fokus u svom radu stavila na prava stranaca i svakodnevno savetuje i zastupa strane i domaće državljane u svim oblastima građanskog i privrednog prava. Možda jedno od najčešćih pitanja koje dobijamo od stranaca je u vezi sa načinom sticanja nepokretnosti

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom Prema važećim propisima Republike Srbije poslodavci koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu su obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ipak, za novoosnovane poslodavce postoji period izuzetka, pa su oni 24 meseca od dana osnivanja, oslobođeni obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.   Na koliko zaposlenih je poslodavac

Raskid ugovora o poklonu Ugovor o poklonu je ugovor obligacionog prava, koji za razliku od drugih imenovanih ugovora, nije regulisan Zakonom o obligacionim odnosima (dalje: „ZOO“) i iz tog razloga dovodi do dilema kada su u pitanju relevantni propisi kako u opštoj tako i u stručnoj javnosti. Kako propisi koji regulišu Ugovor