Follow us
  >  Vesti   >  Novi uslovi za Detašman
Novi uslovi za Detašman

Novi uslovi za Detašman

Novi uslovi za Detašman

detasman za Nemacku

Novi uslov za upućivanje zaposlenih kod poslodavca u Srbiji na rad u Nemačku počinje da se primenjuje 29. avgusta 2022. godine. U nastavku ovog teksta prikazaćemo šta je Detašman, koji zaposleni mogu biti upućeni na radu u Nemačku po osnovu Detašmana i koje novine se imaju primeniti.

 

Šta je Detašman?

 

Sporazuma između SFRJ i SR Nemačke o upućivanju radnika na osnovu ugovora o izvođenju radova se naziva detašman (dalje: „Detašman“) i potpisan je još 1989. godine, a primenjuje se u uz izmene i dopune do danas. Na osnovu Detašmana u Nemačku je moguće upućivati radnike za obavljanje građevinskih, montažerskih, izolaterskih i sličnih radova. Svake godine određuje se koliki je kontigent radnika za detašman, pa oko 2.000 radnika iz Srbije godišnje odlazi na rad na ovaj način.

 

Novi uslovi

 

Srbija je donela Odluku o izmeni Odluke o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 107/2021). Ova odluka je stupila na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. glasniku RS“, odnosno 20. novembra 2021. godine.

 

Ipak član 1. stav 1. tačka 4) će početi da se primenjuje od 29. avgusta 2022. godine, dok će član 1. stav 1. tačka 2) početi da se primenjuje od 29. avgusta 2023. godine.

 

Novi uslov od avgusta 2022. godine

 

Uslov koji se primenjuje od ove godine odnosi se na to da poslodavac može da upućuje na privremeni rad u inostranstvo maksimalno do 75% od ukupnog broja zaposlenih prema izveštaju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja Zahteva za dodelu detašmana.

 

Prema to od 29. avgusta 2022. godine privredni subjekt mora da ispuni sledeće kriterijume za dobijanje Saglasnosti:

 

  • da ima minimum dva redovna godišnja finansijska izveštaja predata Agenciji za privredne registre;
  • da mu račun nije bio u blokadi duže od 14 dana neprekidno u periodu od godinu dana pre podnošenja Zahteva za dodelu detašmana;
  • da upućuje na privremeni rad u inostranstvo maksimalno do 75% od ukupnog broja zaposlenih prema izveštaju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja Zahteva za dodelu detašmana i
  • da ima ostvaren ukupan prihod u visini od minimum 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara) prikazanog u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju predatom Agenciji za privredne registre.

 

Novi uslov od avgusta 2023. godine

 

Nakon proteka godinu dana, odnosno od 29. avgusta 2023. godine poslodavcu zainteresovani za upućivanje radnika u Nemačku će morati da ispune još jedan uslov, a on se odnosi na to da poslodavac od ukupnog poslovnog prihoda ima minimum 25% ostvarenog poslovnog prihoda u Republici Srbiji prikazanog u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju predatom Agenciji za privredne registre.

 

Sva pitanja u vezi sa upućivanjem zaposlenih na rad u Nemačku možete uputiti na e-mail: office@mlaw.rs ili naš pravni tim kontaktirati putem kontakt forme.

Postavite Komentar