Follow us
  >  Vesti   >  Uskoro: sezonski rad po novim pravilima

Uskoro: sezonski rad po novim pravilima

 

Iako je pre izvesnog vremena bilo reči o promeni propisa koji se odnose na takozvani sezonski rad, prvi opipljivi dokument po tom pitanju je pre nekoliko dana objavljen javnosti. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije objavilo je početkom ovog meseca Nacrt Zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima (dalje: „Nacrt“) i njegovim usvajanjem trebalo ti da se sprovede već započeta reforma sezonskog rada u svim oblastima.

 

Pre tri godine je donet Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 50/18) kao prvi korak reforme sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

 

Ovim Nacrtom Zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima, koji je u fazi javnih rasprava, predviđeno je celokupno regulisanje sezonskog rada u sledećim sektorima:

 

 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • građevinarstvo;
 • usluge, smeštaj i ishrana;
 • administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, poslovi u turizmu kao i
 • radno angažovanje fizičkih lica na poslovima čuvanja dece, čuvanja starijih lica, kao i čišćenja stambenih zgrada.

 

 

Na koga se odnose ovi propisi?

 

Radno angažovano lice je svako punoletno fizičko lice koje poslodavac radno angažuje na poslovima u skladu sa ovim Nacrtom.

Takođe i lice koje je mlađe od 18 godina života može biti radno angažovano, ali pod uslovima koje za radno angažovanje maloletnih lica propisuje zakon kojim se uređuje rad i uredba kojom se utvrđuje opasan rad za decu. Ipak ovaj Nacrt isključuje primenu propisna na maloletna lica u Sektoru građevinarstava.

 

Da li strani državljanin može da obavlja sezonski rad?

 

Nacrtom je predviđena mogućnost za domaće poslodavce da radno angažuju na sezonskim poslovima kako domaće, tako i strane državljane, kojima u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, bez obaveze pribavljanja dozvole za rad stranaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad stranaca, za vreme dok kratkotrajno borave u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojim se uređuje boravak stranaca.

 

Prijateljska pomoć ili sezonski rad?

 

Radno angažovanim licem prema ovom Nacrtu ne smatraju se lica koja poslodavcu fizičkom licu, pomažu povremeno i bez naknade u obavljanju poslova (kao što je rodbina, komšije ili prijatelji).

 

Koja prava ima lice angažovano na poslovima sezonskog rada?

 

 • Pravo na ograničeno radno vreme;
 • Pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor;
 • Pravo na naknadu za svoj rad;
 • Zabrana ograničenja rada kod drugog poslodavca i zabrana diskriminacije angažovanog lica;
 • Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i obavezno zdravstveno osiguranje;
 • Pravo na pravnu zaštitu pred Agencijom za mirno rešavanje sporova Republike Srbije.

 

Koji uslovi su predviđeni za poslodavce?

 

Nacrt Zakona pod pojmom poslodavca podrazumeva: preduzetnika, pravno lice ili fizičko koje neposredno i za sopstvene potrebe angažuje lice na poslovima i pod uslovima predviđenim ovim Nacrtom.

Prema slovu Nacrta poslodavac je u obavezi da licu koje planira da angažuje dostavi pisano obaveštenje o uslovima radnog angažovanja, pre nego što lice stupi na rad. Nešto je inovativnije uređen način obaveštenja, te je potrebno radno angažovanom licu na njegov profil kome se pristupa preko Informacionog sistema za prijavu i odjavu radno angažovanih lica, dostaviti obaveštenje o uslovima rada, koje sadrži podatke o:

 

 • poslodavcu i radno angažovanom licu;
 • uslovima radnog angažovanja;
 • pravima u vezi sa radnim vremenom i odmorima.

 

Poslodavac je obavezan da po osnovu naknade za rad koju ostvari radno angažovano lice plati porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Porez će se (ukoliko propisi bez imena u ovom pogledu budu usvojeni u zakonodavnom postupku) obračunavati po stopi od 10%, a doprinosi bi se obračunavali i plaćali po stopi od 25% za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, dok za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti je predviđena stopa od 2%.

 

Ograničenje u pogledu trajanja radnog angažovanja i broja radno angažovanih lica

 

Predviđeno je da poslodavac može da angažuje lica u skladu sa ovim propisom najviše 180 dana u toku kalendarske godine, računajući kalendarske dane od prve prijave radno angažovanih lica putem portala Poreske uprave do poslednje odjave radno angažovanog lica sa tog portala, pri čemu bi se brojali samo dani u kojima su ta lica radila.

Logično je i pitanje: Da li je moguće isto lice više puta angažovati po ovom osnovu, ako se ispostavi kao dobar radnik? Nacrt Zakona naravno predviđa ovu mogućnost, ali i ograničenja, kako se ne bi pretvorilo u zloupotrebu rada van radnog odnosa. Tako, može da angažuje isto lice u kalendarskoj godini najviše:

1) 120 radnih dana na poslovima u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na poslovima pomoći u kući i na poslovima čišćenja za potrebe stambenih zgrada, odnosno

2) 90 radnih dana, na ostalim poslovima iz ovog propisa.

Radno angažovanje istog lica kod konkretnog poslodavca u skladu sa ovim propisom ne može da traje duže od 15 dana tokom jednog kalendarskog meseca, osim u slučajevima precizno navedenih izuzetaka.

 

Da ne bi došlo do zloupotrebe propisa, Nacrtom su obuhvaćene i novčane kazne, pa bi poslodavac koji ne poštuje sve predviđene obaveze nakon usvajanja ovog Zakona mogao da dobije kaznu za prekršaj u rasponu od 100.000 RSD pa čak do 1.000.000 RSD.

 

Advokati iz Advokatske kancelarije Momčilović uzimaju aktivno učešće u raspravama i proceduri u vezi sa novim propisima i prate tok donošenja novih odredaba koje regulišu radnopravnu materiju kod nas. Ostaje nam da vidimo i ispratimo postavljanje pravnog okvira u oblasti za koju je karakterističan neformalni i neregistrovani rad povremeno (ili trajnije) angažovanih radnika.

 

 

Postavite Komentar