Follow us
  >  Vesti   >  Novi poreski propisi zbog e-fiskalizacije

Novi poreski propisi zbog e-fiskalizacije

 

Aktuelnom temom e-fiskalizacije u Srbiji su se naši advokati nedavno bavili u tekstu o Zakonu o fiskalizaciji. Osim toga o e-fakturama, njihovom sadržaju i obavezama izdavanja smo pisali u tekstu „Obaveza izdavanja e-fakture“. Vlada Republike Srbije je radi usaglašavanja sa Zakonom o fiskalizaciji usvojila i Predlog Zakona o izmena i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: „Predlog“) kako bi ova oblast u celosti bila regulisana pre početka primene propisa i to je tema tekst u nastavku.

 

Poreski akt i dopunski zapisnik

 

Predlog Zakona predviđa da je poreski akt poresko rešenje, zaključak, nalog za poresku kontrolu, poziv za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj kontroli i drugi akt kojim se pokreće, dopunjuje, menja ili dovršava neka radnja u poreskom postupku. Imajući u vidu da je važeći rok od pet dana za sastavljanje dopunskog zapisnika izuzetno kratak za sačinjavanje istih, Predlog predviđa proženje ovog roka, pa bi po njegovom usvajanju na isti mogli čekati i do 30 dana.

 

Poreska prijava po službenoj dužnosti

 

Predlogom je propisan osnov za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, a koju podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, po službenoj dužnosti u situaciji kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u propisanom roku.

 

Odlaganje plaćanja i nova šansa

 

Predlog Zakona omogućava odlaganje plaćanja preostale dugovane kamate i zamenu sredstva obezbeđenja prilikom odlaganja plaćanja duga. Dužnik koji ne ispoštuje reprogram i iz tog razloga mu se poništi sporazum, i dalje ima šanse da ne plati odmah kamatu. Podrazumeva se da odmah izmiri najmanje iznos glavnog duga, koji je bio odlagan, ali i glavnog poreskog duga po drugim osnovama.

 

Zastarelost

 

Predviđena je dopuna postojećeg propisa, pa tako, pored ostalog, ne zastareva i pravo na namirenje dospelih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje putem preknjižavanja. Postojeći propis reguliše zastarelost prava poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja, a usvojeni Predlog u istoj odredbi precizira zastarelosti prava na preknjižavanje.

 

Još novih propisa 

 

Osim ovog predloga, Vlada Republike Srbije je usvojila i Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, kojim se produžava rok za prelazak na novi sistem do 30. aprila 2022.  godine, a koji predviđa mogućnost korišćenja, pored fiskalne kase, i tableta, mobilnog telefona i običnog ili termalnog štampača, kao i kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja. Tranzicioni period počinje 1. novembra 2021. godine, a predložene izmene predviđaju i da neće biti potrebna defiskalizacija starih uređaja, već će ona biti automatski izvršena prelaskom na novi model.

Postavite Komentar