Follow us
  >  Vesti   >  Izmene i dopune Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Izmene i dopune Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

suđenje u razumnom roku

Pravo na suđenje u razumnom roku

 

Pravo na suđenje u razumnom roku je osnovno pravo garantovano mnogim međunarodnim dokumentima ali i nacionalnim zakonima. U našoj zemlji na snazi je Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (dalje: „Zakon“), koji nam donosi od novembra 2023. godine novine kada je u pitanju primena ovog instituta.

 

Pravo na suđenje u razumnom roku osigurava da svaka osoba ima pravo da njen slučaj bude rešen od strane suda unutar razumnog vremenskog perioda. Ono je ključno jer osigurava pravednost i učinkovitost pravnog sistema. U narednim redovima iznećemo značajne novine koje nam donose izmene i dopune Zakona.

 

Uvođenje nadležnosti Ustavnog suda u stečajnim i izvršnim postupcima

 

Prema novom Zakonu, Ustavni sud je od 04. novembra 2023. godine nadležan da donosi odluke o povrediprava na suđenje u razumnom roku. Ovo se odnosi na situacije u stečajnim i izvršnim postupcima koji se vode kako bi se namirila dugovanja gde se kao dužnik pojavljuje kompanija s većinskim vlasništvom u državnom ili društvenom vlasništvu.

 

Predviđen je jedinstveni postupak u kom će odlučivati Ustavni sud. Zadatak suda će biti da odluči li je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku i ukoliko utvrdi da jeste to slučaj, odlučivaće o pravu na naknadu materijalne i nematerijalne štete. Stranka, od sada, radi ostvarivanja zaštite ovog prava, treba da podnese ustavnu žalbu koja će zamenjivati obavezu stranke da koristi razna druga pravna sredstva u cilju ostvarivanja prava na naknadu kako materijalne, tako i nematerijalne štete, a koju je stranka pretrpela usled povrede prava na suđenje u razumnom roku.

 

Temelj ovih promena leži u praksi Evropskog suda za ljudska prava koji je u većem broju odluka utvrdio da je to delotvorno pravno sredstvo.

 

Ipak, zakonodavac je ovo pravo obezbedio samo preduzećima sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom, dok sve ostale stranke mogu da se služe dosadašnjim pravnim sredstvima.

 

Kako svoja prava mogu ostvariti fizička lica ili kompanije u privatnom vlasništvu?

 

U ovom pogledu izmena nema te se procedura odnosi na podnošenje prigovora radi ubrzanja postupka postupajućem sudu, a potom i podnošenjem žalbe istom sudu ukoliko prigovor bude odbijen, odnosno ukoliko o istom ne bude odlučeno u roku od dva meseca od dana prijema.

 

Ukoliko prigovor ili žalba budu usvojeni, stranka ima pravo da podnese tužbu za naknadu materijalne i nematerijalne štete, koja je prouzrokovana povredom prava na suđenje u razumnom roku.

 

Visina naknade štete

 

Ukoliko dođe do utvrđenja da je došlo do povrede prava i da stranka ima pravo n naknadu štete, ista će imati pravo na na novčano obeštećenje u visini od 300,00 EUR do 3.000,00 EUR na ime nematerijalne štete. Visina se određuje u svakom konkretnom slučaju odvojeno i u zavisnosti od složenosti, ali i postupaka suda i stranaka.

 

Kada je u pitanju naknada materijalne štete, stranka ima pravo na naknadu štete u vidu, a čiju visini treba da dokaže, kao i sam osnov, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

 

Posebno punomoćje

 

U dosadašnjim postupcima, pre izmene i dopune Zakona, javljala se dilema oko specijalnog punomoćja za zastupanje u ovom postupku. Sada je dilema otklonjena i razlikujemo dve moguće situacije:

 

  1. Ovlašćenje za preduzimanje svih radnji u postupku

 

Ukoliko punomoćnik nema ograničenja te može da preduzima sve radnje u postupku, specijalno punomoćje mu se ne može zahtevati

 

  1. Ovlašćenje za preduzimanje tačno određenih radnji u postupku

 

Ukoliko je punomoćnik stranke ovlašćen da preduzima samo pojedine, tačno određene radnje u postupku, a ukoliko jedna od njih eksplicitno nije podnošenje pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, isti će biti u obavezi da uz pravno sredstvo dostavi posebno punomoćje za njegovo ulaganje.

 

Dilema je otklonjena još 2019. godine stavom Vrhovnog suda Republike Srbije (presuda Rev 568/2019 od 18. 04. 2019. godine), ali je sada pravno obavezujuće pravilo koje je ušlo u tekst zakona.

 

Naknada troškova postupka

 

Potpuno je eksplicitno utvrđeno da će stranka čiji je prigovor usvojen imati pravo na naknadu troškova postupka po istom. Ovo pitanje je do sada dovodilo do različitih dilema i tumačenja u praksi.

 

Momenat stupanja na snagu

 

Navedene izmene i dopune Zakona su na snazi od 04. novembra 2023. godine.

 

Za sve bliže informacije u vezi sa suđenjem u razumnom roku možete kontaktirati naš pravni tim putem e-mail adrese: office@mlaw.rs ili putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar