Follow us
  >  Vesti   >  Komisija za hartije od vrednosti omogućila utvrđivanje identiteta stranaka video-identifikacijom

Komisija za hartije od vrednosti omogućila utvrđivanje identiteta stranaka video-identifikacijom

 

Komisija za hartije od vrednosti je samostalna i nezavisna državna organizacija – regulator tržišta kapitala u Republici Srbiji. Osnovni zadatak Komisije za hartije od vrednosti je zakonito, pravično i transparentno funkcionisanje tržišta kapitala i zaštita investitora. Komisija pored svoje regulatorne funkcije vrši nadzor aktera na tržištu kapitala: berze, investicionih društava (brokersko-dilerskih društava, ovlašćenih banaka), depozitara, društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, odnosno alternativnim investicionim fondovima kao i samih fondova.

 

Novo tehnološko rešenje

 

Kao i ostali organi i Komisija za hartije od vrednosti radi na uvođenju modernih tehnoloških rešenja koja bi trebalo da rezultiraju pojednostavljenim postupkom, koji je ujedno komforniji, brži i efikasniji. Novost je da je Komisija za hartije od vrednosti obveznicima nad kojima vrši nadzor omogućila utvrđivanje identiteta stranaka video-identifikacijom tokom vršenja transakcija ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

 

Od kada?

 

Dana 25. juna 2021. godine je ovaj organ doneo Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije koji uređuje upravo ovu modernu novinu. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“ 9. jula 2021. godine, a primenjuje se od 17. jula 2021. godine.

 

Ova usluga će svakako obradovati sve korisnike finansijskih usluga kojima je sada znatno olakšan pristup istima, budući da je otvorena mogućnost da se identitet kako domaćih tako čak i stranih fizičkih lica utvrdi i proveri korišćenjem digitalnih tehnologija, odnosno putem video poziva.

 

 

Na koga se primenjuje ova inovativna pogodnost?

 

Pravilnik se primenjuje na:

  • banke, kada se radi o depozitarima i poslovima ovlašćene banke,
  • društva za upravljanje investicionim fondovima i brokersko-dilerska društva,
  • društva za reviziju i samostalnog revizora i
  • pružaoce usluga povezanih s digitalnom imovinom (koji pružaju usluge povezane s digitalnim tokenima).

Postavite Komentar