Follow us
  >  Vesti   >  Nova pravila za stečaj pravnih lica na pomolu

Nova pravila za stečaj pravnih lica na pomolu

 

Zakon o stečaju Republike Srbije iz 2009. godine reguliše uslove i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima, koji može biti sproveden bankrotstvom ili reorganizacijom. Prema Zakonu pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica, dok se pod pojmom reorganizacije podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon o stečaju

 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon o stečaju predlaže uvođenje pojedinih izmena u ovoj oblasti, a naši advokati su sastavili listu najbitnijih izmena sa kojima je potrebno da se upoznaju predstavnici pravnih lica koji razmišljaju o pokretanju postupka stečaja, jer bi novi propisi mogli relativno uskoro da se primenjuju na njih.

 

Nacrtom je predviđeno sledeće:

 

  • Hitnost: radi što efikasnijeg sprovođenja stečajnog postupka i namirenja stečajnih poverilaca predviđa se hitnost i svih ostalih postupaka pred sudovima i nadležnim organima u kojima je stečajni dužnik stranka u postupku;
  • Izbor stečajnog upravnika: predviđa se da se stečajni upravnik bira sa opšte ili posebne liste aktivnih stečajnih upravnika u skladu sa kriterijumima za razvrstavanje pravnih lica na mikro, mala i velika pravna lica;
  • Licenca: menja se rok za podnošenje zahteva za obnovu licence stečajnog upravnika i to najranije 60 dana, najkasnije 10 dana pre isteka roka važenja licence i preciziraju se razlozi za obnavljanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, a takođe dolazi do izmene odredbi koje se odnose na imenovanje stečajnog upravnika;
  • Lista: precizira se da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika sastavlja listu aktivnih stečajnih upravnika i objavljuje na svojoj internet stranici
  • Novi rokovi: radi što bržeg okončanja stečajnog postupka skraćuju se rokovi za prijavu potraživanja u stečajnom postupku tako da se najranije rok za prijavu skraćuje na 15 dana, a najkasniji na 60 dana;
  • Elektronska prodaja: jedna od najbitnijih izmena ogleda se u uvođenju mogućnosti da se imovina stečajnog dužnika prodaje i elektronski, putem posebnog internet portala koji vodi ovlašćena organizacija;
  • Predujam: precizira se iznos predujma za vođenje stečajnog postupka i to u delu koji se odnosi na srednja i velika pravna lica

 

Koliki bi predujam za vođenje stečajnog postupka bio za srednja, a koliki za velika pravna lica?

 

Za srednja pravna lica gornji limit od 600.000 dalje se precizira u zavisnosti od sledećih kriterijuma i to:

200.000,00 dinara – za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 100.000,00 dinara,

400.000,00 dinara – za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman, 600.000,00 dinara – za stečajne dužnike čiji iznos blokade je veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman ili imaju više od 50 poverilaca ili se radi o postupku koji ima elemente inostranosti.

 

Za velika pravna lica predviđen je predujam u iznosu od 600.000,00 dinara – za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 100.000,00 dinara, 800.000,00 dinara – za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman, 1.000.000,00 dinara – za stečajne dužnike čiji iznos blokade je veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman ili imaju više od 50 poverilaca ili se radi o postupku koji ima elemente inostranosti.

Takođe izmena koja bi trebalo ubrzati i poboljšati stečajni postupak jeste vođenje statistike, te bi Agencija vršila poslove prikupljanja, obrade, analiziranja i objavljivanja statističkih podataka, a sudovi bi imali pravo uvida u podatke iz baze statističkih podataka.
Cilj ovih izmena je unapređenje i poboljšanje stajnog postupka, a da li će one biti usvojene kao takve i kakve će rezultate imati u pogledu efikasnosti sprovođenja stečajnog postupka ostaje nam da vidimo.

Sva dodatna pitanja u vezi sa ovim propisima možete uputiti našem advokatskom timu na E-Mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar