Follow us
  >  Vesti   >  Zakon o fiskalizaciji

Zakon o fiskalizaciji

 

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je krajem prošle godine novi Zakon o fiskalizaciji, a njegova primena počeće 01. januara 2022. godine, što znači da obveznicima fiskalizacije ostaje da do kraja 2021. godine usklade svoje poslovanje sa novim Zakonom i usvojenim podzakonskim aktima koji detaljnije uređuju postupak fiskalizacije u Srbiji. Prema najavama, očekuje se da Poreska uprava Republike Srbije objavi tehnički vodič koji će detaljnije uputiti sve trgovce na koje se odnosi ovaj Zakon u njihove obaveze u vezi sa novim propisima.

 

Advokati iz advokatske kancelarije Momčilović su se bavili novim propisima i radi lakšeg pregleda novina, uslova i novih pravila poslovanja su u ovom tekstu izdvojili smernice i najbitnije izmene, radi lakšeg snalaženja trgovaca u novim obavezama.

 

Šta je fiskalizacija?

 

Fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja. Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem automata) i primljeni avans za promet na malo. Promet robe i usluga na malo može da se obavlja kao trgovina na prodajnom mestu (što uključuje prodajni objekat, prenosivi prodajni objekat, kao što je kiosk, kao i pokretna sredstva i opremu, trgovina ličnim nuđenjem (van prodajnog mesta, uz istovremeno prisustvo trgovca i potrošača, a bez prethodnog zahteva potrošača da mu se učini ponuda) ali i daljinska trgovina (preko web prodavnice, e-commerce platforme ili kroz dropshipping).

 

Ko su obveznici fiskalizacije na koje se nove odredbe odnose?

 

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo i u obavezi je da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Ipak, postoje izuzeci. Vlada Republike Srbije je dana 01. Aprila 2021. godine donela Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Tako su na primer sledeće delatnosti izuzete od novih obaveza fiskalizacije: taksi prevoz, veterinarske delatnosti, delatnost verskih organizacija, prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije, delatnosti koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.), potom aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila i dr.

 

Koje su to delatnosti koje nisu izuzete od odredbi novog Zakona i koje svoje poslovanje moraju da uslaklade sa novim odredbama do 01. Januara 2022. godine?

 

To sve delatnosti koje nisu izuzete gorenavedenom Uredbom, kao što su na primer: muzeji, frizerski i kozmetički saloni, kladionice, sportski centri…

 

Šta je potrebno uraditi do 01. Januara 2022. godine?

 

Do početka primene propisa o fiskalizaciji svi obveznici fiskalizacije koji nisu Uredbom izuzeti su dužni da elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Osim toga, trgovac ima obavezu i da pribavi i elektronske fiskalne uređaje. Napominjemo da je prilikom nabavke ovih uređaja važno je proveriti da li oni sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave. Trgovcima na raspolaganju stoje 2 vrste elektronskih fiskalnih uređaja: (1) uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa, a koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju prekida internet konekcije i (2) uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (skraćeno: SUF) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

 

Sadržina fiskalnih računa

 

Novi Zakon o fiskalizaciji uvodi novine kada je u pitanju sadržaj fiskalnog računa. Od prvog dana naredne godine, da bi fiskalni račun bio ispravan, mora da sadrži sledeće:
vrstu računa, tip transakcije, naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, PIB obveznika fiskalizacije, naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge, specifikaciju poreskih stopa, iznos poreza po poreskim stopama, ukupan iznos poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa, jedinstveni redni broj fiskalnog računa, jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije, Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi, poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa ovim propisima možete uputiti našem advokatskom timu na E-Mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar