Follow us
  >  Vesti   >  Novi podsticaji za zapošljavanje stranaca u Srbiji
podsticaji

Novi podsticaji za zapošljavanje stranaca u Srbiji

Novi podsticaji za zapošljavanje stranaca u Srbiji

Tokom ovog meseca, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji (dalje: „Uredba“). Ovom Uredbom je donet novi paket podsticaja za zapošljavanje stranaca u našoj zemlji. Dalje informacije iz ovog tekst su namenjene svim kompanijama koje zapošljavaju strane državljane ili to nameravaju u cilju informisanja o mogućoj uštedi.

Ovom Uredbom su jasno utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i postupak koji je predviđen radi ostvarivanja ovih pogodnosti.

 

Koje pogodnosti su predviđene Uredbom?

 

Uredba predviđa da će poslodavac koji ostvari pravo na podsticaje moći da ostvari uštedu od čak 70% kada je reč o porezu na zaradu zaposlenog, odnosno do 100% umanjenja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenog.

 

Koji poslodavci mogu da ostvari pravo?

 

Uslov za ostvarivanje prava na podsticaje jeste registrovano obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Tako će ovo pravo moći da ostvare sledeće kategorije poslodavaca:

  • domaće ili strano fizičko lice;
  • pravno lice;
  • preduzetnik;
  • predstavništvo ili ogranak stranog poslodavca u Republici Srbiji.

 

Zaposlenje kojih lica predstavlja pogodnost za poslodavca?

 

Prema novoj Uredbi pravo na podsticaje ostvaruje poslodavac koji zaposli novonastanjena lica na teritoriji Republike Srbije.

Pod pojmom novonastanjenog lica u smislu ove Uredbe se smatra fizičko lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada koje, u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa Vama, nije boravilo na teritoriji Srbije više od 180 dana i sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

 

Zagarantovana visina plate

 

Nezaobilazan uslov je visina naknade za rad koju predviđa Uredba.  Novonastanjenom licu koje poslodavac zaposli treba obezbediti bruto zaradu u iznosu od najmanje 300.000,00 RSD.

 

Kako poslodavac koji ispunjava uslove može da ostvari pravo na podsticaj?

 

Zainteresovani poslodavac je obavezi da podnese Ministarstvu privrede prijavu za isplatu podsticaja u vezi sa zaradama novonastanjenih lica u periodu između 15. i 30. septembra, pri čemu se prijava podnosi za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave najviše 12 meseci.

Prijava mora da sadrži podatke o zaposlenom, poslovne podatke poslodavca kao što su PIB, MB i dr, ali i visinu podsticaja za koju se traži dodela u skladu sa obračunom.

Predviđen je i uslov da se priloži i pisana izjava zaposlenog novonastanjenog lica kojom isti pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem nije boravilo na teritoriji Republike Srbije više od 180 dana.

Odluku o dodeli podsticaja donosi Ministarstvo privrede u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

zapošljavanje stranaca u Srbiji

Sva pitanja u vezi sa dodatnim uslovima koji nisu ovde navedeni možete postaviti u našoj kontakt formi.

Postavite Komentar