Follow us
  >  Vesti   >  Usvojen novi Zakon o zaštiti potrošača

Usvojen novi Zakon o zaštiti potrošača

 

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije su 09. septembra ove godine usvojili novi Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021; dalje: „Zakon“), koji predviđa nekoliko novina u sistemu zaštite potrošača u našoj zemlji.

 

Novi zakonski propisi zamenjuju istoimeni Zakon iz 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), mada se može zapaziti da novo izglasani Zakon ne odstupa mnogo od do sada poznatih zakonskih rešenja. Ipak, usvojene izmene donetu su u cilju pružanja pravne zaštite potrošačima i usklađene su sa tržišnim i pravnim okvirom naše zemlje kao i sa novim Direktivama EU.

 

Vansudski način rešavanja potrošačkih sporova

 

Tako, na primer iako su i dosadašnji propisi predviđali vansudski način rešavanja potrošačkih sporova, novina u ovom Zakonu je što će trgovci sada imati obavezu da se uključe u ovakav postupak, kada ga iniciraju potrošači. Trgovci će takođe imati i obavezu da na prodajnim mestima jasno istaknu obaveštenje o postojanju obaveze da učestvuju u vansudskom načinu rešavanja sporova.

 

Rešavanje potrošačkih sporova će po ovom Zakonu biti moguće pred telima za vansudsko rešavanje sporova (lica sa svojstvima posrednika u smislu zakona kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova), koja će biti upisana na javnu listu koju će voditi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

 

Da bi se na ovaj vansudski postupak pokrenuo neophodno je da je prethodno izjavljena reklamacija ili prigovor trgovcu od strane potrošača.

 

Prema podacima iz Ministarstva, u regionalnim savetovalištima potrošača je, u toku 2020. godine evidentirano 22.213 potrošačkih prigovora, a samo dva su rešena vansudskim poravnanjem.

 

Evidencija potrošačkih sporova

 

Kako bi se bolje pratila efikasnost ostvarivanja prava potrošača, usvojeni Zakon uvodi i dužnost za nadležne sudove da vode posebnu evidenciju potrošačkih sporova, kao i da  na godišnjem nivou obaveštavaju nadležno Ministarstvo o podacima iz ove evidencije.

 

Sudske takse u potrošačkim sporovima

 

Potrošači u sporovima čija vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara, neće imati obavezu plaćanja sudskih taksi na tužbu i presudu.

 

„Ne zovi“ registar

 

Novi Zakon predviđa i uspostavljanje novog, javno dostupnog registra pri Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). U ovaj registar će se upisivati brojevi telefona potrošača koji su se izjasnili da ne žele da primaju pozive i poruke trgovaca u vezi sa oglašavanjem. Trgovci će imati zakonsku obavezu da provere navedeni registar pre stupanja u kontakt sa potrošačima.

 

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju

 

Usvojeni propisi uključuju i poseban odeljak koji je posvećen isključivo zaštiti putnika koji su ugovorili turističko putovanje, odnosno koji su ugovorna strana u ugovoru o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti. Tako su taksativno navedene stavke koje moraju biti pružene putniku pre zaključenja ugovora, predviđena je obavezujuća priroda predugovornih informacija i uređeni su odnosi iz ove oblasti, a čime se ista usklađuje sa Direktivom EU.

 

Prekršajni nalozi

 

Novčane kazne se kreću u rasponu od 50.000 RSD pa do čak 2 miliona RSD, a predviđena je i mogućnost izricanja zaštitih mera: zabrana vršenja određene delatnosti i zabrana vršenja određenih poslova.

 

U pogledu prekršajne odgovornosti trgovaca za kršenje odredbi Zakona, produžen je i rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka na 2 godine.

 

Početak primene

 

Zakon počinje da se primenjuje 20. decembra 2021. godine, osim odredbi koje se odnose na vansudski način rešavanja potrošačkih sporova, koje počinju da se primenjuju od 20. marta 2022. godine. Podzakonski akti predviđeni u Zakonu, biće doneti u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na pravnu snagu, čije će donošenje naši advokati ispratiti.

 

Predviđen je dovoljan period prilagođavanja na nove obaveze i postupke, a sva pitanja u vezi sa tumačenjem i primenom novih propisa mogu biti upućena na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar