Follow us
  >  Vesti   >  Privremena zaštita raseljenih lica iz Ukrajine
Prava raseljenih lica iz Srbije

Privremena zaštita raseljenih lica iz Ukrajine

 

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine (dalje: „Odluka“).

 

Ovom Odlukom se odobrava privremena zaštita u našoj zemlji svim raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine, odnosno licima koja su poreklom iz Ukrajine, a koja su bila prinuđena da napuste svoju zemlju ili su iz nje bila evakuisana. Odluka se odnosi na ona lica iz ratnog područja koja se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog ratne situacije koja preovladava trenutno u toj državi.

 

Ko se smatra raseljenim licem?

 

Raseljenim licima smatraju se:

  1. državljani Ukrajine i članovi njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini;
  2.  tražioci azila, lica bez državljanstva i strani državljani, kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita i članovi njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren boravak;
  3. strani državljani koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla pod trajnim i dugoročnim okolnostima;
  4. državljani Ukrajine i članovi njihovih porodica, koji su u vreme donošenja ove odluke zakonito boravila u Srbiji, ali kojima je pravo na boravak isteklo pre nego što ova odluka o privremenoj zaštiti bude ukinuta.

 

Ko se smatra članom porodice?

 

Članovima porodice u smislu ove odluke smatraju se lica koja su članovi porodice saglasno odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Članom porodice se u tom smislu smatra:

  1. supružnik sa kojim je brak zaključen pre dolaska u Republiku Srbiju,
  2. vanbračni partner u skladu sa propisima Republike Srbije,
  3. njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka i
  4. maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad.

 

Ipak, svojstvo člana porodice se može izuzetno priznati i drugim licima, pri čemu se posebno uzima u obzir činjenica da ih je izdržavalo lice kojem je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita, njihov uzrast i psihološka zavisnost, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike.

 

Odluka o odobravanju privremene zaštite

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i ove odluke, registruje lica kojima je odobrena privremena zaštita i za svako lice posebno donosi odluku o odobrenju privremene zaštite.

 

Koja prava ima lice kome je odobrena privremena zaštita?

 

Lice kojem je odobrena privremena zaštita ima pravo na:

1) boravak u periodu važenja privremene zaštite;

2) ispravu koja potvrđuje njegov status i pravo na boravak;

3) zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca;

4) pristup tržištu rada u periodu važenja privremene zaštite, u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca;

5) besplatno osnovno i srednje obrazovanje u državnim školama, u skladu sa posebnim propisima;

6) pravnu pomoć pod uslovima propisanim za tražioca;

7) slobodu veroispovesti pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije;

8) kolektivni smeštaj u objektima određenim za te namene;

9) odgovarajući smeštaj ako se radi o licu kojem su potrebne posebne prihvatne garancije (maloletna lica, maloletna lica bez pratnje, osobe sa invaliditetom, starija lica, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom, žrtve trgovine ljudima, teško bolesna lica, osobe sa duševnim poremećajima, kao i lica koja su bila mučena, silovana ili izložena drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili polnog nasilja, kao što su žene žrtve sakaćenja polnih organa);

10) podnošenje zahteva za azil.

 

Lice kojem je odobrena privremena zaštita dužno je da poštuje Ustav, zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije.

 

Koliko dugo može da traje privremena zaštita?

 

Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Naš pravni tim pruža punu podršku svim strancima u Republici Srbiji bilo da su došli iz privatnih/poslovnih razloga ili su raseljena lica.

Postavite Komentar