Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Otpust iz državljanstva- najčešća pitanja
Otpust iz državljanstva

Otpust iz državljanstva- najčešća pitanja

 

 

Advokatska kancelarija Momčilović zastupa državljanine Republike Srbije iz dijaspore u postupcima otpusta iz državljanstva naše zemlje, radi sticanja državljanstva države u kojoj žive. Iz našeg dosadašnjeg iskustva u ovoj vrsti postupaka odgovaramo na deset najčešćih pitanja i nedoumice naših klijenata.

 

Sva pitanja na koja nismo odgovorili u ovom tekstu možete da uputite na e-mail: office@mlaw.rs i rado ćemo razrešiti sve dileme u vezi sa otpustom iz državljanstva Republike Srbije.

 

1. Koju dokumentaciju klijent treba da obezbedi?

 

Prema praksi u našoj kancelariji od klijenta je potrebna sledeća dokumentacija:

 

  1. Punomoćje koje je overeno u skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od advokata zajedno sa tekstom punomoćja,
  2. Akt inostranog organa da će klijent biti primljen u državljanstvo države u kojoj živi ili Uverenje o državljanstvu strane države overeno u skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od advokata,
  3. Overena fotokopija važećeg pasoša Republike Srbije.

 

Svu ostalu dokumentaciju advokat može da pribavi uz punomoćje.

2. Da li je potrebno da podnosilac zahteva za otpust iz državljanstva poseduje srpski pasoš?

 

U momentu podnošenja Zahteva za otpust iz državljanstva, potrebno je da klijent poseduje važeći srpski pasoš, čija se fotokopija prilaže uz Zahtev.

 

3. Da li je moguće podnošenje zahteva za otpust iz državljanstva za celu porodicu?

 

Da. Jednim Zahtevom za otpust moguće je obuhvatiti i sprovesti postupak otpusta iz državljanstva za roditelje i decu. U tom slučaju će Rešenje o otpustu iz državljanstva obuhvatati sve podnosioce Zahteva.

 

4. Kako se preuzima Rešenje o otpustu iz državljanstva?

 

Rešenje o otpustu iz državljanstva se uručuje lično podnosiocu zahteva (klijentu) preko diplomatsko-konzularnog predstavništva koje je najbliže, odnosno koje je mesno nadležno prema prebivalištu podnosioca zahteva u inostranstvu.

 

5. Koliko iznosi taksa za otpust iz državljanstva?

 

U momentu pisanja ovog teksta (25.03.2022. godine) taksa za otpust iz državljanstva iznosi ukupno 35.160,00 dinara.

 

U slučaju da za vreme trajanja postupka dođe do povećanja ove takse, nadležno Ministarstvo će informisati advokata o razlici koju je neophodno uplatiti radi daljeg sprovođenja postupka.

 

6. Kada se plaća taksa za otpust iz državljanstva?

 

Ovu taksu je neophodno uplatiti na generisanoj uplatnici Ministarstva pre podnošenja Zahteva za otpust iz državljanstva, jer je dokaz o uplati takse jedan od neophodnih priloga.

 

7. Da li je neophodno da su muškarci odslužili vojni rok?

 

Za muškarce je neophodan uslov za uspešno sprovođenje postupka otpusta iz državljanstva da su upisani u vojnu evidenciju koju vodi Ministarstvo odbrane. Bez ispunjenja ovog uslova, neće biti doneti Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije. U slučaju da lice nije upisano u vojnu evidenciju, tu prepreku može sasvim jednostavno ukloniti tako što će se u najbližem konzulatu podneti Zahtev za upis u vojnu evidenciju. Ovaj postupak je izuzetno jednostavan, a taksa je izuzetno niska. Po sprovedenom upisu u vojnu evidenciju, podnosilac zahteva će dobiti Potvrdu o tome i time ostvariti uslov za otpust iz državljanstva. Dakle, ne postoji obaveza služenja vojnog roka, ali je neophodan upis u vojnu evidenciju.

 

8. Da li je potrebna saglasnost roditelja za otpust iz državljanstva maloletnog lica?

 

Česta je situacija u praksi, da je jedan roditelj srpski državljanin, baš kao i zajedničko maloletno dete, a drugi državljanin neke druge zemlje. Ukoliko roditelj koji poseduje državljanstvo Republike Srbije podnese zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije za sebe i dete, biće neophodna saglasnost drugog roditelja (stranca) za vođenje i okončanje postupka otpusta iz državljanstva za maloletno dete.

 

9. Koliko dugo može da traje postupak otpusta iz državljanstva?

 

Postupak otpusta iz državljanstva Republike Srbije traje nekoliko meseci. Dužina trajanja postupka je individualna za svaki zahtev i zavisi od nekoliko faktora: da li je priložena kompletna dokumentacija, da li Ministarstvo mora da pribavlja dokumentaciju, kakva je brzina rada nadležnih organa koji izdaju dokumentaciju i saglasnosti, u kojoj državi podnosilac zahteva ima prebivalište, da li je bilo izmena ličnog statusa tokom trajanja postupka (na primer zaključenje braka, promena imena i sl.)

 

10. Da li se poništava pasoš Republike Srbije nakon sprovedenog postupka?

 

Da, važeće isprave izdate od strane organa Republike Srbije će biti poništene prilikom uručenja Rešenja o otpustu iz državljanstva. Ovo je bitno da zna podnosilac zahteva, jer će u periodu od uručenja Rešenja o otpustu iz državljanstva do izdavanja pasoša druge zemlje (ukoliko već ne poseduje drugo državljanstvo) biti bez pasoša. Ukoliko lice ima važeću ličnu kartu Republike Srbije, i ona će takođe biti poništena kada i pasoš.

 

Dodatne informcije o samom postupku možete pronaći ovde.

Postavite Komentar