Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Registracija poljoprivredne delatnosti

Registracija poljoprivredne delatnosti

Registracija poljoprivredne delatnosti

Kao i sve druge privredne aktivnosti tako i poljoprivredne delatnosti treba da budu registrovane u skladu za propisima. Zavisno od toga koja konkretno poljoprivredna delatnost je u pitanju, primenjuju se odgovarajući propisi na postupak registracije. Izdvajamo u ovom tekstu neke od poljoprivrednih delatnosti i izlažemo ukratko uslove za registraciju kao i relevantne propise koje poljoprivrednik treba da ima na umu.

 

  1. Proizvođači piva

 

Važno je znati da u vezi sa proizvodnjom i punjenjem piva postoje dva različita registra te se razlikuje postupak upisa u Registar proizvođača piva i Registar uslužnih punilaca.

Zakonom o pivu su uređena sledeća pitanja:

  • uslovi proizvodnje i uslužnog punjenja piva,
  • kvalitet i kontrola kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva,
  • kvalitet, kontrola kvaliteta, pakovanje, deklarisanje i stavljanje u promet piva i
  • nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Proizvođač piva može biti pravno lice ili preduzetnik. Za obavljanje delatnosti nije dovoljan upis u Agenciju za privredne subjekte (dalje: APR) već je neophodan i upis u Registar proizvođača piva koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Sa druge strane, osim proizvođača propisi predviđaju i vođenje registra za punioce piva. Uslužnim punjenjem piva može da se bavi proizvođač koji je upisan u APR i pravno lice i preduzetnik koji je registrovan u APR-u i upisan u Registar uslužnih punilaca koji vodi Ministarstvo.

Nadležno ministarstvo je donelo propise kojima se utvrđuju uslovi koji se odnose na neophodne karakteristike objekata, prostorija, opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač i uslužni punilac piva, kao i angažovanja odgovarajućeg visokoobrazovanog stručnog kadra. U ministarstvu se vodi Registar proizvođača i uslužnih punilaca piva, i vrši se upis, sve izmenu i brisanje podataka iz Registra, potom se vodi evidencija podataka koji se odnose na podatke o obimu godišnje proizvodnje, utrošku sirovina, gotovim proizvodima itd.

 

Osim Zakona o pivu, važno je obratiti pažnju i na postojeći Pravilnik o kvalitetu piva, a koji se odnosi na kategorizaciju piva.

Upis u registar se vrši podnošenjem odgovarajućeg zahteva i propratne neophodne dokumentacije potrebne za upis u Registar. Po prijemu Ministarstvo šalje zahtev Sektoru poljoprivredne inspekcije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova koji se odnose na bliže uslove u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra. Ako se utvrdi da su ispunjeni svi uslovi dostavlja se rešenje i vrši se upis subjekta u Registar.

Zakon predviđa takođe obavezu za proizvođača, odnosno uslužnog punioca piva da početkom svake godine, dostavlja Ministarstvu podatke iz prethodne godine koji se odnose na obim godišnje proizvodnje, utrošak sirovina, gotove proizvode, evidenciju godišnje prodaje i obim godišnjeg uslužnog punjenja, po kategorijama navedenog pravilnika.

 

  1. Odgajivači autohtonih rasa domaćih životinja

 

Zakon o stočarstvu je utvrdio postojanje Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja, dok je sadržinu i načinu vođenja Registra regulisao Pravilnik o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja.

Vlasnik domaćih životinja može biti kako fizičko tako i pravno lice, odnosno preduzetnik koje je potrebno da podnese zahtev za upis u Registar odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

Formular zahteva je unapred propisan i treba da sadrži sledeće podatke:

– ime i prezime, adresu, broj telefona, elektronsku adresu i jedinstveni matični broj građana za fizičko lice;

– naziv i sedište, broj telefona i elektronsku adresu za pravno lice i preduzetnika;

– matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) za pravno lice i preduzetnika;

– broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

– naziv rase za koju se podnosi zahtev;

– broj prethodnog rešenja o upisu u Registar ako je obnova u pitanju;

– broj životinja prema rasi i kategoriji za koje se podnosi zahtev.

Uz zahtev se podnosi potvrda o broju životinja prema rasi i kategoriji koja je overena od strane glavne odgajivačke organizacije.

 

  1. Proizvođači jakih alkoholnih pića

 

Zakon o jakim alkoholnim pićima je predvideo upis u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

Sa druge strane Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja je bliže propisana sadržina i način vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrazac zahteva za upis u registar i obrazac godišnjeg izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama jakog alkoholnog pića.

Pravno i fizičko lice registrovano kao preduzetnik mogu da se bave proizvodnjom jakih alkoholnih pića i neophodna je registracija u APR-u i upis u Registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Registar sadrži opšte podatke o proizvođaču i proizvodnji, podatke o opremi i uređajima, kao i o proizvodnji, prometu i zalihama jakog alkoholnog pića po godinama.

Postupak upisa u Registar pokreće se podnošenjem zahteva za upis uz prateću dokumentacija.

Podaci o proizvodnji, prometu i zalihama jakih alkoholnih pića po godinama, upisuju se u Registar na osnovu godišnjeg izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama koji proizvođač dostavlja svake godine do 1. marta, za prethodnu kalendarsku godinu i koji, u zavisnosti od proizvodnje tog proizvođača, sadrži podatke propisane navedenim pravilnikom. Osim toga, podaci o nabavci, upotrebi, proizvodnji i prodaji koje proizvođač jakih alkoholnih pića dostavlja u godišnjem izveštaju, odnose se na celu kalendarsku godinu, a podaci o stanju zaliha na dan 31. decembar prethodne kalendarske godine.

Osim navedenog Zakon o jakim alkoholnim pićima predviđa i registraciju geografskih oznaka i ovlašćenih korisnika geografske oznake jakih alkoholnih pića. U pis u taj registar se pokreće na zahtev udruženja proizvođača, odnosno proizvođača koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede. Važno je znati da se zahtev za registraciju geografske oznake može odnositi samo na jednu geografsku oznaku i samo na jednu vrstu jakog alkoholnog pića.

Uz zahtev je potrebno podneti:

– kompletnu tehničku dokumentaciju navedenu u Zakonu;

– dokaz da je jako alkoholno piće usaglašeno sa glavnim specifikacijama tehničke dokumentacije za geografsku oznaku.

Nakon pravnosnažnosti rešenja o priznavanju geografske oznake, ista se registruje u Registru koji vodi Ministarstvo.

 

Sva pitanja u vezi sa poljoprivrednim delatnostima moguće je upiti putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar