Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Ugovor o poklonu
Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Cilj ovog članka je da se rasvetle nedoumice koje se najčešće javljaju kada reč o ugovoru o poklonu. Načelno ne postoji prepreka da vlasnik stvari (bilo pokretne ili nepokretne) učini poklon nekom licu, ali je važno znati koje to pravne posledice nosi sa sobom.

 

Šta je ugovor o poklonu?

 

,,Poklon biva kad ko dobrovoljno drugome što da, ne ištući niti primajući ikakve za to naplate.” Ovo je odredba Srpskog građanskog zakonika iz 1844. Godine, a koja se na iznenađenje mnogih i danas još uvek primenjuje.

Dakle, ugovor o poklonu predstavlja dobročin ugovor, u kome se jedna strana Poklonodavac obavezuje da drugoj strani Poklonoprimcu, pokloni neku pokretnu, nepokretnu stvar ili neku drugu stvar ili pak pravo koje Poklonodavac ima, a druga strana, Poklonoprimac za uzvrat nije dužna učiniti ništa.

 

Da li potrebno otići kod notara?

 

Za zaključenje ugovora o poklonu pokretnih stvari nije neophodna overa kod notara, ali se stranke ipak za to samovoljno često odlučuju.

Predmet ovog ugovora može biti imovina poklonodavca – na primer neka stvar ili neko pravo koje on ima. Tako nekom poslodavac može pokloniti: pokretne, nepokretne, potrošne ili nepotrošne, ali čak i buduće stvari, za koje je izvesno da će nastati. Potom, poklonom se drugom licu mogu ustupiti i prava, kao i druga činjenja u korist imovine, kao na primer: oproštaj duga ili isplata tuđeg duga.

Sa druge strane, kada je u pitanju poklon nepokretnosti, predviđena je obavezna pismena forma sa solemnizacijom (overom) kod javnog beležnika.

 

Šta mora da sadrži ugovor o poklonu?

 

Da bi se radilo o pravno valjanom ugovoru o poklonu, on mora da ispunjava sledeće uslove:

  • Predmet ugovora o poklonu mora biti moguć, dopušten i odrediv (na primer neće biti moguće pokloniti pravo na nasleđe ili na držanje oružja);
  • Neophodno je da postoji „Animus donandi“- volja odnosno namera da se zaključi ugovor bez ikakve naknade
  • Zahteva se poslovna sposobnost poklonodavca, ali postoji i mogućnost da maloletno lice bude u ulozi poklonodavca uz određena ograničenja.

 

Izuzeci koje je važno znati

 

  • Po pravilu Poklonodavac ne može da zahteva neku radnju u ili postupanje u vezi sa poklonjenom stvari nakon zaključenja ugovora o poklonu. Ipak, kada je u pitanju je ugovor o poklonu sa nalogom, Poklonodavac može da zadrži za sebe neko pravo ili da naloži Poklonoprimcu da drugom ustupi neko pravo ili nešto drugom učini.
  • Dalje u situaciji da zadati nalog u vezi sa poklonom premašuje vrednost poklona, Poklonodavac će odgovarati za pravne i materijalne nedostatke stvari.
  • Poklonodavac po pravilu ne odgovora za nedostatke poklonjene stvari. Iako to načelno važi, jer je poklon dobročin posao, u slučaju ugovora o poklonu novčanog iznosa, u slučaju kašnjenja sa ispunjenjem od strane Poklonodavca, isti će dugovati Poklonoprimcu i zakonsku zateznu kamatu.

 

Porez na ugovor o poklonu

 

Porez na poklon po pravilu iznosi 2,5 % od vrednosti dobijenog poklona.

Porez se plaća na poklonjenu nepokretnost, poklonjenu stvar, gotov novac i druge moguće predmete poklona za koje Zakon o porezima na imovinu propisuje obavezu plaćanja poreza na poklon.

Ipak, kod obaveze plaćanja poreza na poklon, postoje određene olakšice i osnovi oslobađanja od ove obaveze. Prema Zakonu, obveznik poreza na poklon nije lice koje u jednoj godini od istog lica primi stvari ili prava u vrednosti koja ne prelazi iznos od 100.000,00 dinara. Dalje su takođe oslobođeni plaćanja poreza na poklon i srodnici poklonodavca koji su u njegovom prvom naslednom redu, odnosno, njegova deca, roditelji, kao i bračni drug.

Poklonoprimci koji su u drugom naslednom redu poklonodavca, ipak imaju povlastice, pa u slučaju da nije primenljivo nijedno od zakonom propisanih oslobođenja, ta lica plaćaju porez u visini od 1,5 % od ukupne vrednosti poklona.

 

Da li može stranac da bude ugovorna strana u ugovoru o poklonu nepokretnosti u Srbiji?

 

Odgovor na ovo pitanje nije jednostavno dati, ali je u najvećem broju slučajeva odgovor „da“. Pisali smo o pravu stranaca da kupuju nepokretnosti u Srbiji, a sve navedeno važi i za poklon nepokretnosti.

 

Da li je moguće odustati od poklona ili ga „povući“?

 

Načelno i teorijski jeste, i to se naziva opoziv poklona. Ipak, ugovor o poklonu poklonodavac može opozivati jedino iz izričito ugovorenih ili iz zakonskih razloga. O tome smo detaljno pisali ovde.

Sva dodatna pitanja u vezi sa ugovorom o poklonu moguće je uputiti našem advokatskom timu putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar