Follow us
  >  Vesti   >  Rodna ravnopravnost i obaveze poslodavaca

Rodna ravnopravnost i obaveze poslodavaca

Rodna ravnopravnost i obaveze poslodavaca

Narodna Skupština Republike Srbije je pre više od dve godine usvojila Zakon o rodnoj ravnopravnosti (dalje: „Zakon“), koji je doneo moderene izmene u naše zakonodavstvo, ali i nove obaveze kompanijama u Srbiji. Osim Zakona, donet je i Pravilnik o vođenju  evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (dalje: Pravilnik), a koji je takođe pre dve godine stupio na snagu. Ovim Pravilnikom su bliže opisane obaveze poslodavaca i organa javnih vlasti u pogledu obrazaca, sadržine i načina dostavljanja izveštaja i evidencija o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Cilj ovog članka jeste da pruži pregled osnovnih obaveza u oblasti rodne ravnopravnosti koje sada imaju svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenih.

 

Kompanije sa više od 50 zaposlenih su dužne da:

 

 • odrede i sprovode posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i da

 

Šta su posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti predstavljanju?

 

To su:

 1. mere koje se određuju i sprovode u slučajevima osetno neuravnotežene zastupljenosti polova;
 2. podsticajne mere, kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni podsticaji u cilju unapređenja položaja i obezbeđivanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima društvenog života;
 3. programske mere, kojima se operacionalizuju programi za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnost.

 

Šta kompanije treba da učine?

 

 1. Da usvoje Plan u vezi ostvarivanja i unapređivanja rodne ravnopravnosti

 

Prva obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 50 zaposlenih jeste usvajanje Plana u vezi ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Plan se usvaja i sprovodi u okviru godišnjih planova ili programa rada i on obavezno mora da sadrži sledeće:

 1. Kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca kod poslodavca;
 2. Godine starosti;
 3. Spisak posebnih mera, razloge za određivanje posebnih mera i ciljeve koji se njima postižu;
 4. Početak primene, način sprovođenja, kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

Poslodavac je dužan da o donošenju plana obavesti nadležno Ministarstvo u roku od 15 dana od dana njegovog usvajanja, te da uz obaveštenje dostavi i usvojeni plan.

 

 1. Da podnesu Godišnji izveštaj o realizaciji godišnjeg plana

 

Podaci o realizaciji navedenog plana, u delu koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti čine sastavni deo Godišnjeg izveštaja o realizaciji godišnjeg plana koji usvaja poslodavac. O usvajanju godišnjeg izveštaja potrebno je obavestiti isto Ministarstvo, tako što im kompanije dostavljaju Godišnji izveštaj, a u roku od 30 dana od njegovog usvajanja.

 

 1. Da evidentiraju podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i podnesu Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

 

Poslodavac je dužan da na propisanom obrascu 1 Pravilnika redovno evidentira podatke koji su razvrstani po polu. U slučaju da dođe do promene podataka, poslodavac je dužan da promenu evidentira u obrascu u roku od 8 radnih dana od kada ona nastane. Na zahtev inspekcije kompanija je dužna da taj obrazac stavi na uvid.

 

Osim navedenog, poslodavac je dužan da sačinjava i Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti popunjavanjem obrasca 3 predviđenog Pravilnikom, a koji sadrži ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti kod poslodavca.

 

Svi navedeni obrasci se vode i u elektronskoj i u pisanoj formi, pri čemu podaci u obe forme moraju biti istovetni. Podaci se iskazuju brojčano ili procentualno i ne smeju da sadrže podatke o ličnosti. Evidencija podataka se vodi, odnosno Godišnji izveštaj se popunjava na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, a latiničkim pismom u skladu sa zakonom, kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.

 

Popunjene navedene obrasce (obrazac 1 i 3 Pravilnika) kompanije su dužne da dostave Ministarstvu u pisanoj ili elektronskoj formi (na e-mail adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs ili putem pošte na adresu: Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11070 Beograd), a najkasnije do 15. januara tekuće godine, za prethodnu godinu.

 

Koje su zaprećene kazne?

 

Važno je napomenuti da je propust kompanija da izvrše navedene obaveze Zakonom regulisan kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

 

Sva dodatna pitanja pitanja moguće je uputiti našem pravnom timu putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

 

Postavite Komentar