Follow us
  >  Vesti   >  Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu?

Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu?

Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu?

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji propisuje obaveze poslodavaca i zaposlenog u cilju sprečavanja povreda na radu i oboljevanja usled rada. Zakon se primenjuje na sve poslodavce i radnike koji obavljaju radne aktivnosti u Srbiji, bez obzira na delatnost kojom se bave.

 

Sa jedne strane poslodavci su dužni da obezbede bezbedne i zdrave uslove rada, kao i da sprovode mere zaštite na radu. Ove mere mogu uključivati upotrebu lične zaštitne opreme, obuku radnika o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i sprovođenje preventivnih mera i procenu rizika. Poslodavci su takođe dužni da osiguraju da se svi zaposleni pridržavaju propisanih mera zaštite na radu.

 

Zapsleni su, sa druge strane, dužni da poštuju mere zaštite na radu koje je propisao poslodavac, kao i da preduzmu sve razumne mere kako bi sprečili povrede na radu i oboljevanje usled rada. Takođe, zaposleni su dužni da upotrebljavaju ličnu zaštitnu opremu koju je poslodavac obezbedio, kao i da obaveštavaju nadređene o svim rizicima koje uoče u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.

 

Za nepoštovanje propisa o zaštiti na radu predviđene su sankcije u vidu novčanih kazni i drugih mera koje se mogu primeniti protiv poslodavca ili radnika koji nisu poštovali obaveze iz ovog zakona. Takođe, u slučaju nesreća na radu koje su rezultirale povredama ili smrtnim ishodom, poslodavac je dužan da prijavi nesreću nadležnom organu i da preduzme mere kako bi sprečio slične nesreće u budućnosti.

 

Šta donose najavljene novine u ovoj oblasi?

 

U novom Zakonu bi mogla pre svega da budu sažeta zakonska rešenja za probleme na koje je ukazala pandemija korona virusa. Tako se u Nacrtu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu uvode neki novi pojmovi, kao što su: Radna sredina; Radilište; Rad na visini, Rad u dubini, Ozbiljna, neizbežna i neposredna opasnost, Radno mesto sa povećanim rizikom, Rad od kuće, Rad na daljinu i drugi.

 

Radi efikasnosti uvodi se veći zahtevani nivo kompetencija stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, kao i licenciranje svih fizičkih lica koji obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Kako je građevinarstvo delatnost koja naročito mora da obrati pažnju na ove propise, precizirane su obaveze poslodavca koji obavlja delatnost građevinarstva. Svaki od poslodavaca izvođača će biti dužan da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta, ako radovi traju duže od tri dana u kontinuitetu i da nadležnoj inspekciji rada prijavi početak obavljanja poslova.

 

U planu su i nove obaveze za poslodavce, pa će tako pored obaveze poslodavca da zaposlenom izda na upotrebu ličnu zaštitnu opremu u skladu sa aktom o proceni rizika, biti propisana i obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi ličnu zaštitnu opremu u ispravnom stanju i sprovede obuku za njeno pravilno korišćenje.

 

Ništa manje važne nisu ni izmene kazni. Novi propisi pooštiće kaznenu politiku, a maksimalne kazne će biti povećane sa 1.000.000 na 2.000.000 dinara.

 

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć u vezi sa primenom propisa o zaštiti na radu, naša advokatska kancelarija stoji vam na raspolaganju. Naši stručnjaci će vam pomoći da razumete vaše obaveze u vezi sa zaštitom na radu i da preduzmete sve potrebne mere kako bi se obezbedile bezbedne i zdrave radne uslove. Kontaktirajte nas danas da bismo započeli saradnju.

Postavite Komentar