Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti jedan je od najznačajnijih dokumenata u procesu kupoprodaje nekretnine, a kako bi taj proces protekao što lakše i brže značajna je kvalifikovana pravna podrška i savetovanje za zaključenje ovog važnog Ugovora.

 

Naš tim advokata ima značajno iskustvo u oblasti nekretnina, a naši klijenti se oslanjaju na nas za pravnu zaštitu u svakom koraku procesa prodaje. Naš pristup je da budemo u kontaktu sa klijentima tokom celog procesa i da im pružimo jasne i tačne informacije o svakoj fazi. U nastavku ovog teksta iznećemo značajne smernice koje treba imati na umu prilikom donošenja odluke o zaključenju ugovora.

 

Kupovina i prodaja nekretnine u Srbiji mogu imati razne pravne implikacije, a neke od potencijalnih problema koji se mogu pojaviti su:

 

  1. Nepravilnosti u postupku uknjižbe: Nepokretnosti koje nisu upisane u katastar ili za koje su upisani netačni podaci mogu predstavljati problem prilikom kupovine ili prodaje. Potencijalni kupci ili prodavci treba da provere da li je nekretnina pravilno uknjižena i da li su svi podaci u katastru ispravni.

 

  1. Tereti i ograničenja na nekretnini: Nekretnina može imati terete i ograničenja koja se moraju razmotriti prilikom kupovine ili prodaje. Ovo može uključivati hipoteke, založna prava, pravo službenosti i druga ograničenja koja mogu uticati na vlasnička prava kupca ili prodavca.

 

  1. Poreske obaveze: Kupovina i prodaja nekretnina u Srbiji može izazvati različite poreske obaveze. Na primer, postoji porez na prenos apsolutnih prava koji se plaća prilikom prenosa vlasništva nad nekretninom, kao i porez na kapitalnu dobit koji se plaća na razliku između prodajne cene i cene po kojoj je nekretnina kupljena.

 

  1. Imovinski sporovi: Prilikom kupovine ili prodaje nekretnine, može se pojaviti problem u vidu imovinskog spora. To se obično događa kada postoje različiti zahtevi za vlasništvom nad nekretninom, a ovo može prouzrokovati značajnu pravnu i finansijsku neizvesnost.

 

  1. Problemi sa ugovorima: Kupoprodajni ugovor za nekretninu je važan dokument koji se koristi za prenos prava vlasništva, ali i za zaštitu prava kupca i prodavca. Međutim, nepravilno ili nepotpuno napisan, kao i nejasan ugovor može dovesti do pravnih problema ili nesporazuma između strana.

 

S obzirom na ove potencijalne probleme, savet je da se potencijalni kupci ili prodavci nekretnina dobro pripreme, pravilno sagledaju sve rizike i angažuju kvalifikovane stručnjake za pravnu podršku i savetovanje.

 

Naša pravna podrška obuhvata proveru pravnog statusa nekretnine, pomoć u pregovorima oko cene i uslova prodaje, izradu ugovora o kupoprodaji i prenos vlasništva, kao i pravnu zaštitu u slučaju bilo kakvih spornih pitanja. Kao stručnjaci za nekretnine, mi smo svesni da kupovina i prodaja nekretnine može biti veoma stresna i zahtevna, zato smo tu da našim klijentima pružimo mir i sigurnost u procesu zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.

 

Kako se zaključuje ugovor?

 

Kada se ugovorne strane saglase oko kupoprodajnih uslova, sledi zaključenje ugovora. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u Srbiji se zaključuje u formi pismenog ugovora, koji se overava kod javnog beležnika.

 

Da li je potrebno obaveštavati Katastar nepokretnosti i Poresku upravu o promeni vlasništva?

 

Nakon overe ugovora, nadležni javni beležnik elektronskim putem dostavlja Upravi za katastar nepokretnosti zahtev za upis promene vlasništva i obaveštava Poreku upravu radi utvrđivanja poreza. Kupac i prodavac nisu u obavezi ove radnje sami da preduzimaju.

 

Koliko iznosi porez na prenos apsolutnih prava u Srbiji?

 

Porez na prenos apsolutnih prava u Srbiji iznosi 2,5% od ukupne vrednosti nekretnine koja se prenosi.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna pravna podrška, slobodno kontaktirajte naš tim advokata koji će vam pomoći u procesu kupoprodaje nekretnine u Srbiji.

Postavite Komentar