Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Našoj kancelariji neretko pristižu upiti državljanin Republike Srbije koji ne žive u zemlji svog porekla, kako mogu da pribave dokument koji im traži inostrani matičar da bi mogli da sklope brak u inostranstvu. Često je odlazak na zakazivanje termina za saklapanje braka momenat kada se lica suoče sa tim da se brak u inostranstvu ne zaključuje tako jednostavno kao u zemlji porekla. Da bismo sve to učinili lakšim, u narednim redovima ćemo istaći najvažnije informacije za državljane naše zemlje o nezaobilaznom „Uverenju o slobodnom bračnom stanju“ u slučaju sklapanja braka van granica Srbije.

 

Šta sadrži Uverenje o slobodnom bračnom stanju?

 

Ovo Uverenje potvrđuje da osoba nije trenutno u braku i da je slobodna da sklopi novi brak. Ono glasni na ime i prezime određene osobe, podnosioca zahteva, ali sadrži i ime i prezime budućeg supružnika, kao i zemlju u kojoj nameravaju da zaključe brak. Svi ovi podaci služe radi sigurnosti kako ne bi došlo do dvobračnosti, jer matičar iz inostranstva ne može službenim putem da utvrdi da li su lica u braku ili ne u momentu kada pred njim nameravaju da zaključe brak.

 

Ko je nadležan za izdavanje ovog Uverenja?

 

Za dobijanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju u Srbiji, potrebno se obratiti matičnoj službi u koju je lice upisano. Može doći do situacije da matična služba po mestu prebivališta nije nadležna za izdavanje ovog dokumenta.

 

Procedura se obično sastoji od sledećih koraka:

 

1. Podnošenje zahteva: Lice koje želi da pribavi Uverenje o slbodnom bračnom stanju treba da podnese zahtev u mesno nadležnoj matičnoj službi. Obično je potrebno priložiti određene dokumente kao što su lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i drugi identifikacioni dokumenti, kao i dokaz o uplati.

2. Provera statusa: Obrađivač predmeta će proveriti podatke kako bi potvrdio da osoba nije trenutno u braku. Ovo uključuje proveru matičnih knjiga i relevantnih dokumenata. Postupak traje uglavnom nekoliko dana.

3. Izdavanje uverenja: Nakon provere, matična služba će izdati Uverenje o slobodnom bračnom stanju, koje će potvrditi da osoba nije trenutno u braku i da je sposobna za sklapanje novog braka, sa konkretnim licem u određenoj zemlji.

 

Da li se Uverenje prevodi na jezik zemlje u kojoj će biti korišćeno?

 

Da, potrebno je prevesti dokument. Pre toga je potrebno proveriti da li je potrebno pribaviti Apostil pečat na Uverenje, kako bi bilo moguće koristiti ga u drugoj zemlji. U određenim zemljama se čak zahteva postupak pune legalizacije isprave, kako bilo moguće dokument koristiti u trećoj zemlji.

 

Da li može sve to preko punomoćnika da se uradi?

 

Ceo postupak je moguće spovesti preko punomoćnika, bez dolaska u Srbiju i poznavanja jezika. Punomoćje mora da bude overeno.

 

Koliko iznosi taksa za izdavanje Uverenja?

 

U momentu sastavljanja ovog članka, taksa iznosi 1.420,00 dinara.

 

Da li je samo ovaj dokument dovoljan za zaključenje braka u instranstvu?

 

Odgovor na ovo pitanje može dati samo nadležni matičar. Iz našeg dosadašnjeg iskustva možemo zaključuti da se u velikom broju zemalja pored ovog Uverenja zahteva i Izvod iz matične knjige rođenih i/ili Uverenje o državljanstvu. Pravilo za upotrebu ovih dokumenata u inostranstvu je isto kao i za Uverenje o slobodnom bračnom stanju (potrencijalno će biti potreban apostil pečat ili puna legalizacija isprava).

 

Za sva dodatna pitanja u vezi sa pribavljanjem Uverenja o slobodnom bračnom stanju možete se obratiti našem pravnom timu putem kontakt forme ili slanjem upita na e-mail adresu: office@mlaw.rs

Postavite Komentar