Follow us
  >  Vesti   >  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova poslednjih par meseci privlači interesovanje potrošača, ali i trgovaca, jer bi prema novim propisima moglo da ukloni mnoge glavobolje kada su u pitanju potrošački sporovi.

Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti potrošača (dalje: „Zakon“) smo obradili u još prošle godine ovde, dok ćemo se u ovom tekstu posebno osvrnuti na zakonsku ideju o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova kao prioritetnom u odnosu na sudski postupak.

 

Novim Zakonom se uvodi poseban postupak za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koji će sprovoditi posebna tela kao posrednici, kako si se potrošački sporovi rešavali efikasnije i kako bi se skratila vremensko trajanje postupka. Propisi koji regulišu ova pitanja su u primeni od 20. marta 2022. godine.

 

Prema Zakonu, potrošač ima pravo da se njegov spor reši vansudski, ukoliko je prethodno izjavio prigovor ili reklamaciju trgovcu. U takvom slučaju, trgovac je u obavezi da učestvuje u postupku pred telom za rešavanje potrošačkih sporova, ako je potrošač podneo predlog za takvo rešavanje u roku od godinu dana počev od dana podnošenja reklamacije trgovcu.

 

 

 

Šta podrazumeva vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i će biti medijator?

 

Posredovanje radi zaobilaženja sudskog postupka je definisano Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova, te ono predstavlja postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

 

Važno je naglasiti i to da učešće potrošača u vansudskom rešavanju spora ne utiče na pravo potrošača da zahteva naknadu štete u sudskom postupku.

 

Prema odredbama novog Zakonu uvedeno je telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i ono je definisano kao: fizičko lice koje se bavi posredovanjem i upisano je u registar tela koji se vodi pred ministarstvom.

 

Da bi neko lice moglo da se uopšte bavi posredovanjem u rešavanju sporova, ono treba da ispuni sledeće uslove:

1) da je poslovno sposobno,

2) da ima državljanstvo Republike Srbije,

3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika,

4) da ima visoku stručnu spremu,

5) da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za poziv posrednika,

6) da ima dozvolu za posredovanje,

7) da je upisano u registar posrednika

8) da je diplomirani pravnik po struci, sa najmanje dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i

9) da je upisano u listu tela pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija (dalje: „Ministarstvo“).

 

Kako se pokreće postupak?

Postupak se inicira predlogom potrošača koji se dostavlja Ministarstvu bilo putem pošte ili elektronskim putem. Zakon taksativno navodi šta je sve potrebno da bude navedeno u tekstu Predloga.

Potom Ministarstvo prosleđuje Predlog telu koje je po mestu obavljanja delatnosti najbliže mestu prebivališta potrošača ili nekom drugom telu za koje Ministarstva smatra da će spor rešiti na najefikasniji ili najcelishodniji način. Nakon ispitivanja urednosti, telo dalje dostavlja predlog trgovcu, koji potom ima rok od 15 dana od dana dostavljanja predloga da se izjasni o njemu.

 

U izjašnjenju potrošač mora da navede činjenice na kojima zasniva svoje navode i dokaze, a trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

 

Koliko može da traje vansudsko rešavanje potrošačkih sporova?

 

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa novim Zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja Predloga, a samo izuzetno, kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana.

 

Sporazum umesto Presude

 

Cilj postupka je da se spor reši zaključenjem pisanog sporazuma o predmetu spora. Sporazum može imati i snagu izvršne isprave pod sledećim uslovima:

 

1) da sadrži izjavu dužnika kojom pristaje da poverilac po osnovu tog sporazuma o dospelosti potraživanja može pokrenuti izvršni postupak (klauzula izvršnosti) i

2) da je sporazum potpisan od strane stranaka u sporu u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora i od strane tela.

 

Osim sporazumom, postupak se može okončati i preporukom o načinu rešavanja nastalog spora. U ovom slučaju, nije došlo do sporazuma, a telo može dati svoju pisanu preporuku sa obrazloženjem i dostaviti je strankama u postupku. Na ovaj način se pruža prilika da telo da i svoje mišljenje o osnovanosti zahteva potrošača i mogućem načinu mirnog, odnosno vansudskog rešenja spora. Preporuka naravno nije obavezujuća sa stranke, ako ona ne bude prihvaćena, potrošaču ostaje mogućnost vođenja sudskog postupka radi zaštite prava.

 

Troškovi vansudskog rešavanja potrošačkog spora

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i dr.)

 

Poredovanje u rešavanju sporova je jedna od važnih tema kojima se bavi Advokatska kancelarija Momčilović, kako u raznim vrstama sporova u kojima je posredovanje moguće, tako i u oblasti zaštite prava potrošača.

Postavite Komentar