Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Otpust iz državljanstva Republike Srbije
otpust iz državljanstva

Otpust iz državljanstva Republike Srbije

 

Otpust iz državljanstva Republike Srbije je izuzetno česta tema u dijaspori. Prema poslednjim zvaničnim informacijama, srpska dijaspora broji skoro 3 miliona ljudi. Samo u državama bivše Jugoslavije ima oko 1,6 miliona Srba, a u svetu ih najviše ima u SAD – čak 650 hiljada. Kada je reč o Evropi najviše Srba ima u Nemačkoj (450.000), potom u Austriji (300.000) i Švajcarskoj (skoro 200.000).

 

Kada je potrebno podneti zahtev za otpust iz državljanstva?

 

Neretke su situacije da su državljani Republike Srbije radi sticanja državljanstva države u kojoj dug niz godina žive i rade uslovljeni da sprovedu postupak otpusta iz državljanstva Republike Srbije, a da li će to biti slučaj zavisi od propisa konkretne zemlje. Primera radi, da bi se imalo dvojno državljanstvo Republike Austrije i Republike Srbije neophodno je dobiti dozvolu od austrijskih vlasti i to pre sticanja drugog državljanstva. Za razliku od Austrije, Nemačka ne dopušta istovremeno posedovanje državljanstva Srbije i Nemačke.

 

Propisi o državljanstvu Republike Srbije (sticanje, prestanak i sl.) su u najvećoj meri regulisani Zakonom o državljanstvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018). U nastavku ovog teksta ćemo se baviti samo relevantnim propisima za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

 

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

 

 • da je navršio 18 godina života (odnosno minimalno 14 godina života uz ispunjenje dodatnih uslova);
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze (da je upisan u vojnu evidenciju)- važi samo za lica muškog pola;
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
 • da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
 • da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen ne kaznu zatvora – da je tu kaznu izdržao;
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

 

 

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za otpust iz državljanstva?

 

 • važeći identifikacionidokument sa fotografijom (pasoš);
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (samo za venčane);
 • propisno overen original važeće garancije o prijemu u strano državljanstvo ili uverenje o stečenom stranom državljanstvu sa prevodom na srpski jezik;
 • uverenje nadležnog osnovnog i višeg suda da li je lice pod istragom i da li je pokrenut krivični postupak za krivična dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • uverenje Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenjaza organizovani kriminal i Odeljenja za ratne zločine;
 • uverenjePosebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda prema mestu prebivališta (Višeg suda u Beogradu/ Višeg suda u Nišu/ Višeg suda u Novom Sadu/ Višeg suda u Kraljevu);
 • uverenje nadležnog Odeljenja republičke poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama na teritoriji Republike Srbije;
 • uverenje nadležne lokalne poreske administracije o regulisanim poreskim obavezama na teritoriji Republike Srbije;
 • uverenje nadležnog centra za socijalni rad o regulisanim obavezama iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece;
 • uverenje vojnog odseka o regulisanoj vojnoj obavezi (za muškarce do 60 godine života)
 • saglasnost drugog roditelja sa zahtevom za otpust iz državljanstva Republike Srbije maloletnog deteta (potpis roditelja koji daje saglasnost mora biti overen od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprave u zemlji, ili DKP Republike Srbije) uz važeći identifikacioni dokument;
 • pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni) ili kopija overena od strane nadležnog organa u Republici Srbiji ili od strane DKP Republike Srbije (ovo u slučaju kad zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom odlukom povereno na čuvanje i vaspitanje). Ukoliko je priložena pravosnažna inostrana sudska odluka o razvodu braka, potrebno je dostavitipravosnažno rešenje kojim se priznaje strana sudska odluka izdata od strane nadležnog organa u Republici Srbiji;
 • mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili DKP Republike Srbije ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava;
 • saglasnostmaloletnog deteta starijeg od 14 godina sa zahtevom sa otpust iz državljanstva Republike Srbije, koju potpisuje pred ovlašćenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije u inostranstvu;
 • rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18. godine života (kada zahtev podnosi usvojilac koji je stranac prilaže i dokaz o stranom državljanstvu)
 • uplatnica generisana na portalu eUprave (od 01.07.2021. godine taksa iznosi: 35.160,00 dinara).

 

 

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija.

 

 

Koliko traje postupak otpusta iz državljanstva?

 

Odgovor na ovo pitanje zavisi od brzine rada državnih organa kada je u pitanju pribavljanje i izdavanje svih neophodnih potvrda i uverenja, kao i od postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova koje je nadležno za postupak otpusta iz državljanstva. U svakom slučaju, ovo je postupak koji traje nekoliko meseci. Po okončanju postupka podnosilac zahteva dobija Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije.

 

Advokatska kancelarija Momčilović Vam rado stoji na raspolaganju za zastupanje u ovom postupku, a sva pitanja u vezi sa otpustom iz državljanstva Republike Srbije možete uputiti putem kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

 

 

Postavite Komentar